Tragisch verkeersongeluk: aanmerkelijke onvoorzichtigheid of verontschuldigbare foutieve interpretatie van een gebaar?


Hoge Raad 17 januari 2006, nr. 00155/05, ECLI:NL:HR:2006:AU3447 (Overstekend kind)

Verdachte overrijdt in een personenbus een 5-jarig kind dat met zijn moeder een kruispunt fietsend oversteekt maar vlak voor de bus komt te vallen. Heeft het hof terecht zeer onvoorzichtig en onoplettend handelen bewezen verklaard? Hier komt het aan op het geheel van gedragingen van de verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. ‘s Hofs oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk. A-G Knigge: anders. Het eerste middel, dat klaagt over een onbegrijpelijke strafmotivering, slaagt wel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.A. de Roos

Verschijning: Juni 2006

Archiefcode: AA20060426

Hoge Raad 17-01-2006 (ECLI:NL:HR:2006:AU3447) zaaknummer: 00155/05

aanmerkelijke onvoorzichtigheid samenloop van omstandigheden strafmotivering

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie