Toetreding EU tot het EVRM: één Europa voor de mensenrechten?


In de op 18 juni 2004 aangenomen tekst van het ‘Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa’ (hierna: Grondwet) wordt voorgesteld om de Europese Unie (hierna: EU) te laten streven naar toetreding tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Dit voorstel is zonder meer interessant te noemen; enerzijds is het een stap in de richting van een nieuwe relatie tussen EU en het EVRM. Anderzijds is het opvallend dat – meer dan een halve eeuw na oprichting van de eerste Gemeenschap – kennelijk nog niet geheel duidelijk is hoe de relatie tussen de EU en het EVRM zou moeten zijn. In deze bijdrage zal nog eens worden stilgestaan bij het vraagstuk van toetreding door de EU tot het EVRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Kleinhout

Verschijning: december 2004

Archiefcode: AA20040831

Europese Unie EVRM Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Studentartikel