Het wetsvoorstel produktaansprakelijkheid


Op 11 september 1986 is onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische zaken, een wetsvoorstel tot uitvoering van de EEG richtlijn van 25 juli 1985 inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. De wetgeving van de lidstaten moet uiterlijk op 30 juli 1988 aan de richtlijn zijn aangepast. De doelstelling van de richtlijn is om door harmonisatie van de wetgevingen binnen de EEG concurrentievervalsing en aantasting van het vrije goederenverkeer tegen te gaan en in het bijzonder beoogt de richtlijn de bescherming van slachtoffers van gebrekkige producten op een meer gelijk niveau te brengen. Bij de opstelling van het wetsvoorstel is nauwe aansluiting gezocht bij de richtlijn; de tekst van het voorstel valt nagenoeg samen met die van de richtlijn. Voorts is er van afgezien onderwerpen aan de orde te stellen die het kader van de richtlijn te buiten gaan, zoals de invoering van een specifieke actiebevoegdheid voor consumentenorganisaties. Bij de opzet van het wetsvoorstel is het huidige Burgerlijk Wetboek uitgangspunt geweest. Voorgesteld wordt de nieuwe bepalingen op te nemen in de regeling van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, na de artikelen 1406 en 1407 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Dekkers

Verschijning: oktober 1987

Archiefcode: AA19870610

Annotaties en wetgeving Wetsvoorstellen