Toont alle 7 resultaten

Aan tafel met Mill, Berlin en Taylor

L. Stam

Post thumbnail

Nederlanders kampen met overgewicht. Wat kan en mag de overheid hiertegen doen? Bedreigen maatregelen als een vettaks of een verbod op snoepreclame onze vrijheid? Het schadebeginsel biedt steun bij het antwoord op deze vragen, maar helpt ons niet om gezonder te eten. Wellicht is de oplossing om zelfbeheersing als vorm van vrijheid te zien. Die zienswijze is echter niet zonder risico’s.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
april 2014
AA20140304

De Tabakswet

J.I.M. Vollebregt

De Tabakswet dient met name de belangen van de niet-roker. De Tabakswet tracht de schadelijke gevolgen van het niet roken te beperken en bevat daartoe regels met betrekking tot de samenstelling van tabaksproducten, reclame, verkoopbeperking en beperking van hinder van het gebruk van tabaksproducten in een aantal (semi-)publieke inrichtingen. In het artikel komen aan de orde: de historie van de Tabakswet, Grondwettelijke aspecten, een korte inhoud van de wet, het verschijnsel van zelfregulering, de maatregelen ter beperking van hinder van het beruik van tabaksproducten en een korte slotbeschouwing.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1990
AA19900231

Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19

H.B. van Kolfschooten

Post thumbnail In crisissituaties – waaronder de coronacrisis – wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele technologie. Apps verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens van individuen, met gevolgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. Deze bijdrage gaat in op de rol van gegevensbescherming in crisisbeheersing en -bestrijding in de EU en bespreekt in hoeverre het recht op gegevensbescherming kan worden ingeperkt in het kader van een gezondheidscrisis.

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210766

Gezondheid als mensenrecht

Overpeinzingen in het licht van de coronacrisis

B. Toebes

Post thumbnail

De coronacrisis laat ons zien dat volksgezondheid een groot maar ook kwetsbaar goed is. Net als rechten op privacy, fysieke integriteit en godsdienstvrijheid ligt de bescherming van de gezondheid verankerd in onze Grondwet en in een reeks mensenrechtenverdragen waar Nederland partij bij is. Wat zijn de implicaties van deze norm, en wat is de betekenis ervan in de coronacrisis?

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2021
AA20210225

Het Europese verbod om tabaksproducten voor oraal gebruik in de handel te brengen en de speciale positie van de Zweedse snus

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschap (HvJ EG) 14 december 2004, zaak C-210/03, ECLI:EU:C:2004:802 (Swedish Match) In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de geldigheid van een tabaksrichtlijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2005
AA20050160

Rampenbestrijding en gezondheidszorg

J. Sijmons

Post thumbnail Voor rampen op het gebied van de volksgezondheid fungeert de Wet publieke gezondheid in combinatie met de Wet veiligheidsregio’s. De COVID-19-pandemie heeft laten zien dat de overheid met deze wetten niet was voorbereid op een pandemie. Een tijdelijke wet moest hier de oplossing bieden. Deze crisis legde de spanning tussen publiek en privaat optreden bloot en noopt tot structurele herziening.

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210682

Veehouderij en wonen, een gezonde combinatie? Over de rol van endotoxinen bij planologische besluitvorming

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3435, zaaknr. 201703581/1/R2

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2018
AA20180239

Toont alle 7 resultaten