trias politica

Resultaat 37–48 van de 62 resultaten wordt getoond

Onze rechtsstaat op de schaal van erg

N. Doornbos

Post thumbnail

Er wordt heel wat geklaagd over de staat van de rechtsstaat. Maar hoe erg is het daarmee nou eigenlijk gesteld? Dat hangt af van welk rechtsstaatbegrip als uitgangspunt wordt genomen. De auteur pleit ervoor om discussies over de rechtsstaat te beperken tot de kern van het rechtsstaatbegrip, zodat de – terecht geuite – kritiek ook in de toekomst gehoord wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2015
AA20150106

Over de plaats en de functie van de Wet, houdende Algemeene Bepalingen der Wetgeving van het Koningrijk (1829)

C.J.H. Jansen

In dit verdiepende artikel van prof. mr. C.J.H. Jansen wordt ingegaan op de geschiedenis van de Wet Algemeene Bepalingen uit 1829. Vooral de artikelen (artt. 3, 11, 12 en 13 Wet AB) die de verhouding tussen wetgever en rechter regelen worden in het bijzonder besproken.

Verdieping | Studentartikel
januari 2008
AA20080022

Over rechtsvorming door de Hoge Raad

Inleidende opmerkingen bij de Rode Draad Raad & Daad

W.D.H. Asser

Onderstaand artikel behandeld de rechtsvormende taak van de rechter, tegenwoordig is het namelijk heel gewoon dat de rechter, met name de Hoge Raad, de leemtes opvult die de wetgever op heeft gelaten.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
april 2005
AA20050223

Perspectieven op recht (Digitaal boek)

Een kritische kennismaking met het recht

M.G. IJzermans, L.D.E.M. van Wijk

Post thumbnail Deze inleidende kennismaking met het recht, heeft als doel studenten een eerste, brede oriëntatie op het recht te geven en nodigt uit om een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding aan te nemen.

9789493199064 - 25-06-2020

Political questions in de Amerikaanse en Nederlandse rechtspraak

Handhaving van recht of politieke beslissingen nemen?

P.P.T. Bovend'Eert

Post thumbnail In de Amerikaanse ‘political question’-doctrine staat de vraag centraal of de rechter in staat is een geschil te beslissen op basis van concrete en bruikbare rechtsnormen die uit de (grond)wet en het recht af te leiden zijn. Daarnaast kan van belang zijn dat de onderliggende kwestie eigenlijk thuishoort bij de politieke staatsmachten. Het is wenselijk dat de Nederlandse rechter een vergelijkbare benadering kiest bij geschillen met een sterk politiek karakter, zoals de Urgenda-zaak.

Opinie
oktober 2020
AA20200911

Politieke controle in de gemeente: ontslag van wethouders

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 28 juni 1990 (mrs. De Vries, Custers, Van der Weel), ECLI:NL:RVS:1990:AN1766, nr. RO3.88.0226, AB 1991, nr. 207 (met nt. JHvdV) en nr. RO3.88.700, AB 1991, nr. 208 (met nt.JHvdV) Twee uitspraken van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State waarbij een wethouder waarvan het vertrouwen is opgezegd tegen dit besluit en het ontslag in beroep gaat via de administratieve rechter. De ARRvS kan vanwege het politieke karakter van het besluit van de gemeenteraad dat leidt tot ontslag van de wethouder, slechts nagaan of het ontslagbesluit juist is genomen. Ten aanzien van het opzeggen van het vertrouwen kan dit niet. In de noot wordt dieper op deze problematiek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1992
AA19920349

Procola-arrest

P.J. Boon, C.B.M. van Haaren-Dresens

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 28 september 1995, ECLI:NL:XX:1995:AG0214, nr. 48/1993, 17/1994/474/ 555; Series A, 326. Ook bekend als Procola-arrest. Het enkele feit dat vier leden van de Raad van State van het Groothertogdom Luxemburg zowel adviserende als rechtsprekende bevoegdheden uitoefenden ten aanzien van dezelfde beslissingen, deed bij klager terecht twijfel ontstaan aan de onpartijdigheid van (het Comité du Contentieux van) de Raad van State als rechter. Strijd met artikel 6 EVRM wanneer advisering en rechtspraak met betrekking tot dezelfde regelgeving cumuleren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1996
AA19960120

Reactie op reactie: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’

D. Molin

In het juninummer 1997 van Ars Aequi reageren mrs. Nijenhof en Stemker Koster van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de belangenvereniging voor de leden van de rechterlijke macht, op de mening van drs. Burhoven Jaspers 'De rechterlijke macht: een gilde op drift!', naar aanleiding van het mede door hem opgesteld IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht-rapport).

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1997
AA19970702

Recht, rechter, rechtsvorming: een agonistisch perspectief

J.E. Esser

Post thumbnail Het Nederlandse debat over de rol van de rechter wordt sterk gekenmerkt door de constitutionele traditie van de democratische rechtsstaat en kent daarmee een aantal vrijwel vaststaande uitgangspunten. Binnen de agonistische democratietheorie staan gedeelde uitgangspunten echter altijd ter discussie. Dat leidt tot een ander perspectief op de scheiding tussen politiek en recht, de trias politica als machtenscheiding en de rol van de rechtswetenschapper.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2020
AA20200933

Recht: echt iets voor juristen

S. Steneker

Politici kunnen zich maar beter niet met individuele rechtszaken bemoeien. Waarom niet? Dat legt Sander Steneker uit in deze column.

Opinie | Column
oktober 2018
AA20180804

Rechter en politiek: kunstenaarsregeling onverbindend

L.F.M. Verhey

Post thumbnail De machtsverhoudingen tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zijn voortdurend in beweging. Daarbij ontstaan soms spanningen die door het staatsrecht in goede banen geleid kunnen worden. In deze amuse laat Luc Verhey ons dit zien aan de hand van de Wet intrekking van de Wet werk inkomen kunstenaars.

Opinie | Amuse
april 2012
AA20120248

Rechtsstaat en vreemdelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Dit artikel gaat over een staatsrechtelijk probleem dat zich voordoet als gevolg van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan de hand van een aantal voorbeelden betogen dat de Afdeling onvoldoende doet waar zij als besuutrsrechter nu juist wel voor is, namelijk het bestuur controleren.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040569

Resultaat 37–48 van de 62 resultaten wordt getoond