Toont alle 5 resultaten

Beleid en (on)gelijke behandeling

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 26 oktober 1990, nr. 7756, ECLI:NL:HR:1990:AD1274, RvdW 1990, 184 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek over het al dan niet in strijd zijn met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel van in verschillende gemeenten verschillend uitvoeren van een regeling in medebewind op grond van een beleidsvrije bevoegdheid. Het gaat i.c. om de bevoegdheid van een gemeente om een bedrag aan bijstand terug te vorderen indien er ook is voldaan aan alimentatieplicht van de ex-partner. In de noot wordt dieper ingegaan op mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel en wetgeving om het verschil in uitvoering van wetten met beleidsvrijheid aan banden te leggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 1991
AA19910502

De multiculturele wisseltruc

A. Bouichi, F. Jaspers

Dit redactioneel behandelt de casus waarin een man en een vrouw naar buitenlands recht huwen, een bruidschat schenken en na het nederlandse recht van toepassing hebben laten verklaren scheidden. Kan de bruidsschat nu worden teruggevorderd.

Opinie | Redactioneel
Mei 2003
AA20030347

Kinderopvangtoeslag ook voor beurspromovendi

N. Lgarah, D.W. van Maurik

Het promotieonderzoek van zogenoemde beurspromovendi wordt gefinancierd door een (externe) beurzenverstrekker. Hoewel beurspromovendi te vergelijken zijn met werknemerpromovendi, worden zij geconfronteerd met stopzettings- en terugvorderingsbesluiten van hun kinderopvangtoeslag. Beurspromovendi sluiten namelijk geen arbeidsovereenkomst met de universiteit waaraan zij studeren. Daarnaast is het onzeker of zij kunnen worden aangemerkt als resultaatgenieters. In de parlementaire geschiedenis van de Wet kinderopvang heeft geen evenwichtige en uitgebreide afweging voor beurspromovendi plaatsgevonden.

Opinie | Redactioneel
Mei 2020
AA20200435

Kinderopvangtoeslagen: wel of geen beleidsvrijheid voor de Belastingdienst/Toeslagen?

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:​2019:3535 (Kinderopvangtoeslagen), nr. 201900753/1/A2, AB 2020/85, m.nt. A. Drahman, D.K. Jongkind, JB 2020/19, RSV 2020/22, m.nt. P.J. Huisman, N. Jak, E.J.E. Groothuis, NLF 2019/2474, m.nt. E. Thomas, V-N 2019/52.20, m.nt. redactie

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2020
AA20200393

Studiefinanciering in de jaren 90: valt er nog wat te halen?

M.T. Spetter, M. Vaandrager

Een artikel over de magere rechtsbescherming van de ex-student tegenover de vergaande executiemogelijkheden van de Informatiseringsbank, onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Terugvordering van teveel uitbetaalde studiefinanciering vindt plaats met behulp van een volledig geautomatiseerd systeem. Wordt in de computer van de Informatiseringsbank een schuld geregistreerd, dan volgt een stroom post met als doel de ex-student te bewegen tot betaling. Het is niet de bedoeling dat wordt teruggeschreven. De computer van de Informatiseringsbank verwerkt immers geen brieven. Indien de ex-student het niet eens is met de hoogte van de vordering zal hij moeten gaan procederen. Laat hij dit na dan kan de Informatiseringsbank ter inning van de vordering zelfs tot beslaglegging overgaan, zonder dat er een rechter aan te pas komt. De incassomogelijkheden van de minister van Onderwijs en Wetenschappen zijn juridisch en technisch vervolmaakt. De rechtsbescherming van de ex-student is minder goed geregeld.

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 1992
AA19920092

Toont alle 5 resultaten