Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheid van partners voor een joint venture in de vorm van een besloten of naamloze vennootschap

J. Struycken

Onder bijzondere omstandigheden kan een moedervennootschap aansprakelijk zijn voor de schulden van een dochtervennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In dit artikel wordt uiteengezet welke die omstandigheden zijn en of die omstandigheden anders zijn wanneer het gaat om schulden van een joint venture-vennootschap.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950392

Advies van de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten over wetsprocedure

A. van Veen

Sinds 1848 is de formele wetsprocedure globaal hetzelfde gebleven. Steeds luider klinkt de kritiek dat dit wetgevingsmechanisme van 'regering en Staten-Generaal gezamenlijk' traag en inefficiënt zou zijn. Eind 1992 bracht de Commissie-Kortmann een uitgebreid rapport uit over de formele wetsprocedure. In dit artikel volgt een bespreking van dit rapport.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1993
AA19930563

De beoordeling van joint ventures onder Europees en nationaal mededingingsrecht

R. Ludding

In de marktgeoriënteerde economieën van de Lid-Staten van de Europese Unie is de mededinging tussen ondernemingen een drijvende kracht, het belangrijkste mechaniek voor het (uiteindelijk) efficiënt aanwenden van schaarse productiemiddelen, een stimulator van vernieuwing. Zowel op nationaal als op Europees niveau bestaan rechtsregels die ondernemingen weliswaar niet tot actieve concurrentie verplichten, maar wel beogen ondernemersgedrag dat tot een afnemende intensiteit of kwaliteit van de mededinging leidt of kan leiden, aan banden te leggen. Een gemeenschappelijke onderneming kan onder omstandigheden een merkbare beperking van de mededinging (tussen de partners onderling of tussen hen en derde-ondernemingen) tot gevolg hebben. Deze bijdrage bespreekt de beoordeling van dat gevolg naar Europees en nationaal recht.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950409

De Faculteit der Rechtgeleerdheid aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Een buitenbeentje?

F.B.M. Kunneman, G.H. Lieuw

In dit artikel wordt de rechtenfaculteit van de Universiteit van Nederlandse Antillen (UNA) belicht. Aan de orde komen de geschiedenis en oprichting van de UNA en faculteit, de organisatie en structuur daarvan, de inhoud en niveau van de aldaar genoten opleiding, de samenstelling van docenten en studenten en de relaties met het buitenland en Nederland. Tenslotte wordt er ingegaan op knelpunten binnen de faculteit.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 1990
AA19900159

Deadlock-situaties

H.J.M.N. Honée

Er zijn uiteenlopende mogelijkheden om in een joint venture te komen tot een oplossing van conflictueuze situaties. Meestal worden deze uitgewerkt in de joint venture-overeenkomst. Zijn de activiteiten van de joint venture ondergebracht in een BV, dan zal, in het concrete geval de gevonden oplossing doorwerken in de vennootschappelijke verhoudingen. De vraag die dan opkomt, is of de contractuele regeling ter beslechting van geschillen tussen de partners niet ook, en zelfs beter, in de statuten van de joint venture-BV kunnen worden verankerd.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950376

Het Europees economisch samenwerkingsverband

P. Roos

Met het van kracht worden van een Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen wordt — voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Gemeenschappen — een supranationale, Europees rechtelijke rechtsvorm gecreëerd waarin ondernemingen kunnen samenwerken. Ter uitvoering van de Verordening is op 27 juli 1988 een voorstel van wet aan de Tweede Kamer aangeboden. In het onderstaande artikel zullen aan de orde komen de voorgeschiedenis en de achtergrond van het EESV, de inhoud van de Verordening alsmede het Nederlandse uitvoeringswetsvoorstel.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1989
AA19890132

Internationale samenwerking in strafzaken: de dimensie van internationale en ‘geïnternationaliseerde’ straftribunalen

G. Sluiter

Deze bijdrage beoogt inzicht te geven in de basiselementen van het ‘samenwerkingsrecht’ van internationale straftribunalen, alsmede in de ontwikkeling daarvan. Uitgangspunt is het traditionele tussenstatelijke model (par. 2). In licht van datmodel bezien, wordt vervolgens het samenwerkingsrecht van het ICTY en ICTR (par. 3) en het ICC (par. 4) onder de loep genomen. Interessante nieuwe fenomenen zijn de ‘geïnternationaliseerde’ vormen van strafrechtspraak, hybrides van nationale en internationale straftribunalen. Het samenwerkingsrecht van deze instellingen is het onderwerp van paragraaf 5.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2003
AA20030691

Jaarrekeningsrecht en joint ventures

S.E. Eisma

Het jaarrekeningrecht vormt een complex geheel van regels dat een aparte plaats inneemt in het rechtspersonenrecht. In het onderhavige artikel wordt ingegaan op een aantal vragen van jaarrekeningrecht die spelen als er joint ventures in het spel zijn.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950385

Joint ventures en stemovereenkomsten. Een rechtsvergelijkend perspectief

H.J. de Kluiver

Een essentiële juridische vraag in het kader van joint ventures, opgezet in de vorm van een rechtspersoon, is die naar de verhouding tussen institutionele vastigheid en contractuele flexibiliteit. Het antwoord op die vraag wordt voor een belangrijk deel bepaald door nationaal vennootschapsrecht. In deze bijdrage staat centraal welke ruimte een aantal buitenlandse rechtstelsels biedt voor het gebruik van stemovereenkomsten in dat kader. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het Engelse recht. Die bijzondere aandacht is vanuit de Nederlandse optiek gerechtvaardigd omdat een vennootschap opgericht naar Engels recht in Nederland zeker wordt erkend, en dus hier te lande als rechtsvorm voor een joint venture kan worden gebruikt. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het Engelse recht, nog steeds, wordt geacht bijzonder oog te hebben voor de wensen en noden van de handelspraktijk.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950432

Juristen vanuit ‘Philanthropic Studies’ bezien

Th.N.M. Schuyt

Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. Schuyt gaat in op de samenwerking die hij heeft met juristen en de bijzonderheid van deze groep academici.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2001
AA20010759

Kiribati

E.H. Hondius

Ewoud Hondius richt in deze column zijn blik op kleine staten.

Opinie | Column
juni 2019
AA20190441

Moeten multidisciplinaire samenwerkingsverbanden worden opgesplitst?

B. Wessels

In dit artikel wordt de opkomst van de multidisciplinaire samenwerking besproken waarbij juristen samenwerken met andere disciplines. Daarbij worden ook de problemen daarbij in de Verenigde Staten betrokken.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2003
AA20030030

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond