Toont alle 11 resultaten

Benckiser-arrest

Rode draad

J.M. van Dunné

Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13475, ECLI:NL:HR:1989:AC3549 (Benckiser/Staat) Bespreking van het Benckiser-arrest in het licht van de rode draad 'Milieurecht'. In dit kader staat de aansprakelijkheid voor milieuschade centraal waarbij met name de relativiteitsleer speelt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Milieurecht
juli 1990
AA19900469

Dat is niet úw belang!

Het relativiteitsvereiste in de Crisis- en herstelwet

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 30 november 2011, nr. 201011839/1/R3, LJN: BU6355, ECLI:NL:RVS:2011:BU6355 Bouw van woningen die onderhevig zijn aan geluidhinder afkomstig van wegverkeer. Maximaal toelaatbare geluidbelasting op woningen. Regels over geluidbelasting zijn kennelijk niet geschreven ter bescherming van de belangen van omwonenden. Relativiteit in het bestuursrecht. Artikel 83 Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 1.9 Crisis- en herstelwet (Chw).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2012
AA20120222

De onrechtmatige overheidsdaad een bijzonder leerstuk

L. di Bella

Post thumbnail

Ook de overheid kan aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige daad. Gelden bij overheidsaansprakelijkheid dezelfde voorwaarden als bij aansprakelijkheid van private partijen? Een onderzoek naar de bijzondere positie van de overheid in het aansprakelijkheidsrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2014
AA20140782

Het kneedbare belanghebbendebegrip

K.A.W.M. de Jong, A.P. Klap

Post thumbnail Om toegang te krijgen tot de bestuursrechter moet je belanghebbende zijn. Bij de invulling van het belanghebbendebegrip wordt gezocht naar optimale, niet naar maximale rechtsbescherming. Daarbij spelen zowel principiële en rechtspolitieke argumenten als efficiencyoverwegingen een rol. Als gevolg daarvan is de feitelijke invulling van het belanghebbendebegrip altijd aan verandering onderhevig.

Rode draad | Toegang tot het recht
februari 2019
AA20190147

september 2005

Katern 96: Bestuurs(proces)recht

K.J. de Graaf

Leidingschade

J.H.M. van Erp

Hoge Raad 2 oktober 1998, nr. 16676, C97/155, ECLI:NL:HR:1998:ZC2723, NJ 1998, 831 (Nacap/Shellfish) De vraag of, vanuit rechtsvergelijkend en met name Europees privaatrechtelijk perspectief, de vanzelfsprekendheid waarmee in Nederland aansprakelijkheid voor leidingschade wordt aangenomen niet zou moeten worden heroverwogen is de centrale vraag in de noot bij dit arrest.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1999
AA19990754

Naar een ‘slagvaardiger’ bestuursrecht met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht?

T. Barkhuysen, M. Claessens

Post thumbnail Het voorstel inzake de Wet aanpassing bestuursprocesrecht beoogt met maatregelen als het relativiteitsvereiste en incidenteel hoger beroep een ‘slagvaardiger’ bestuursprocesrecht te creëren. De taak van de bestuursrechter tot handhaving van het objectieve recht (rechtmatigheidscontrole) verdwijnt hierdoor meer naar de achtergrond. Een overzicht op hoofdlijnen en een eerste oordeel.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120083

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het una-via-beginsel

A.P.W. Duijkersloot

Post thumbnail Het Nederlandse una-via-stelsel, zoals dat is neergelegd in artikel 5:44 Awb en artikel 243 Sv, beoogt een vroegtijdige keuze tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een overtreding. Recente rechtspraak van de Nederlandse en de Europese rechter is zeer relevant voor het functioneren van dit stelsel. In deze bijdrage wordt daarop ingegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2018
AA20180805

Relativiteit. Het geheime wapen van de rechter

G.E. van Maanen

Post thumbnail

De toepassing van de relativiteiteis leidt soms tot onvoorspelbare en arbitraire uitkomsten, en verhult de rechtspolitieke keuzes die onze rechters maken. Waarom hebben wij in Nederland ooit gekozen voor dit instrument? Voor een antwoord op deze vraag neemt Gerrit van Maanen ons terug naar de beginjaren van de twintigste eeuw, waar we zullen kennismaken met Johan van Gelein Vitringa.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
februari 2013
AA20130153

Staatsaansprakelijkheid en het EU-rechtelijk relativiteitsvereiste

Hoe strikt dient dit vereiste te worden toegepast en hoeveel ruimte laat het EU-recht?

S.J. Tans

Post thumbnail Schendingen van EU-recht kunnen zowel op grond van EU- als Nederlands recht tot aansprakelijkheid voor ontstane schade leiden. De EU-voorwaarden van staatsaansprakelijkheid vormen daarbij de ondergrens. Het EU-relativiteitsvereiste wordt geacht soepel te worden toegepast, en dus minder ruimte te laten voor toepassing van de Nederlandse variant. Aan de hand van de uitspraak EnergyClaim plaatst dit artikel daar kanttekeningen bij.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2019
AA20190345

Van de begraafplaats, de moskee en piëteit

Over belangenafweging in de ruimtelijke ordening

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1112, LJN: BX1112, nr. 201100219/1/R4

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2012
AA20120837

Toont alle 11 resultaten