rechtsbijstand

Resultaat 13–24 van de 25 resultaten wordt getoond

Nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden

M.Tj. Bouwes

In dit artikel wordt de nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden besproken die is neergelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De regeling geeft regels ten aanzien van geschilbeslechting tussen onderdelen van de ondernemingsraad en geschillen met de ondernemer. Er wordt ingegaan op de veranderde taak van de bedrijfscommissie. Daarnaast wordt de toegang tot de rechter besproken, evenals de integratie van procedures en regels op lager niveau. Tenslotte komt het hoger beroep en de kosten van rechtsbijstand aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1990
AA19900383

Pro bono rechtsbijstand in Nederland: verschuivingen in het aanbod van de gefinancierde rechtshulp

Pro Bono Commissie

Een uiteenzetting van de gefinancierde rechtshulp in Nederland.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2005
AA20051065

Probleemoplossende wijkrechtspraak: implicaties voor de sociale advocatuur

N. Doornbos, R.A. Hanoeman

Post thumbnail

De rechtbank Oost-Brabant is in 2019 begonnen met een pilot probleemoplossende wijkrechtspraak. Een groep van zeven sociaal advocaten is hier nauw bij betrokken. De advocaten zijn over het algemeen enthousiast over de nieuwe aanpak. De uitbreiding van hun rol roept echter ook vragen op: zijn advocaten nu overwegend belangenbehartiger of teamplayer? Past de extra tijdsinspanning nog wel bij een rendabele bedrijfsvoering?

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2021
AA20211065

Reactie: Rechtzoekende particulier gebaat bij nieuwe kantoren sociale advocatuur

E. Bravenboer

De directeur van Rechtshulp Rotterdam geeft zijn mening over het functioneren van de nieuwe rechtshulp kantoren oftewel van de Juridische Loketten.

Opinie | Reactie/nawoord
december 2004
AA20040858

Rechtsbijstand zonder vrees voor sancties

Contant geld en de rechtsstatelijke rol van de advocaat

G.J.W. Pulles

Post thumbnail Volgens in juli 2022 gepubliceerde uitkomsten van een onderzoek onder strafrechtkantoren neemt een groot deel van de Nederlandse (straf)advocaten contant geld aan. Sommige commentatoren verbonden daaraan de conclusie dat deze advocaten daardoor mee zouden hebben gewerkt aan heling en witwassen. Dit artikel voert argumenten aan tegen die conclusie en betoogt dat een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over het aannemen van contant geld door de advocatuur. Daarbij moet de rechtsstatelijke rol die advocaten hebben een rol spelen. Zo lang we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot het recht, zullen we in sommige gevallen ook moeten accepteren dat er contant wordt betaald.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2023
AA20230100

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 67

ontbreken rechtsbijstandverlener voor aanvang asielprocedure

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 59

I.M.: snelle Franse grensprocedure in strijd met artikel 13 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 61

vertrouwelijkheid bewijsmateriaal en effectief rechtsmiddel

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 76

schending recht om te worden gehoord en bewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 53

geen recht op rechtsbijstand bij gehoor mvv-aanvraag

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

H.G. Schermers

Dit is het tweede overzicht van zaken die door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn verwezen en waarover binnen het komende jaar een uitspraak van het Hof kan worden verwacht. Evenals vorige keer zijn een tiental zaken gelicht uit de stroom van zaken die aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn voorgelegd. De auteurs hopen hiermee de voor de Nederlandse studenten belangrijkste zaken onder de aandacht van de lezer van Ars Aequi te brengen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1995
AA19950260

Toetsing van de (mogelijke) beperking in het Nederlandse stelsel van gefinancierde rechtsbijstand aan artikel 6 lid 1 EVRM

R. Kolvoort

De afgelopen acht jaar is het terrein van de gefinancierde rechtsbijstand door forse bezuinigingsmaatregelen getroffen. Inmiddels zijn nieuwe voorstellen gedaan die moeten leiden tot een verdere vermindering van de kosten voor de gefinancierde rechtsbijstand. In verband met deze maatregelen heeft Renske Kolvoort op initiatief van de Landelijke Organisatie van Bureau's voor Rechtshulp (LOB) onderzocht welke grenzen artikel 6 lid 1 EVRM stelt aan de mogelijkheden om de gefinancierde rechtsbijstand van overheidswege te beperken. Haar onderzoek staat in dit artikel centraal. Onder meer het belang van het recht op rechtsbijstand en het recht op rechtsbijstand op nationaal en supranationaal niveau komen aan bod. Vervolgens behandelt Kool conclusies die afgeleid zijn uit uitspraken van de Europese Commissie en het Europese Hof ten aanzien van de plicht voor Lid-Staten om het recht op rechtsbijstand te waarborgen. Tenslotte worden de beperkingsmogelijkheiden van de gefinancierde rechtsbijstand uitgebreid getoetst aan artikel 6 lid 1 EVRM.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1989
AA19890761

Resultaat 13–24 van de 25 resultaten wordt getoond