rechten van het kind

Resultaat 1–12 van de 25 resultaten wordt getoond

Bescherming van zwakkere personen, de zogenaamde personae miserabiles, in het familie(vermogens)recht, in het bijzonder het belang van het kind

J.J.M. Grapperhaus, A.J.M. Nuytinck

Post thumbnail In dit artikel komen de in het Nederlandse recht als handelingsonbekwaam aangewezen personen aan de orde, te weten de minderjarigen en de onder curatele gestelden. Bij de minderjarigen komt met name het begrip 'het belang van het kind' aan de orde. De regeling van de onder curatele gestelden komt een stuk korter aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2008
AA20080861

De betekenis van het Internationale Kinderrechtenverdrag voor Nederland

E.M. Mijnarends

In het navolgende zullen een aantal 'karaktertrekken' van het IVKR aan de orde komen, alsmede de toegevoegde waarde van het IVKR op bestaande mensenrechtenverdragen, de toegevoegde waarde van een aantal jeugdstrafrechtbepalingen en de recente behandeling van de Nederlandse regeringsrapportage door het Kinderrechten Comité van het Nederlandse jeugdstrafrecht.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
februari 2000
AA20000082

Developmental and Autonomy Rights of Children, Empowering Children, Caregivers and Communities

N. Doeswijk, J. Tupamahu

Op 20 november 2001, internationale dag van de rechten van het kind, vierde het Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn 12-jarig bestaan. Teneinde de positie van het kind te kunnen versterken,werd op deze dag gekeken naar de wezenlijke betekenis van dit verdrag. Er werd met name getracht bij te dragen aan de bevordering en bescherming van de developmental and autonomyrights of children. De actualiteit van dit thema wordt in het bijzonder onderstreept door het feit dat kort na plaatsing van dit verslag de door ‘11 september’ uitgestelde Kindertop door de Verenigde Naties in New York zal worden georganiseerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2002
AA20020244

Golvenhoge ambities

C. Kelk

Zeilmeisje Laura wilde als jongste de wereld over zeilen. Haar ouders vonden het prima, de rechter niet. Terecht?

Opinie | Column
oktober 2010
AA20100692

december 1989

Katern 33: Jeugdrecht

F. van Kranen

maart 1993

katern 46: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

maart 1995

Katern 54: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1995

Katern 56: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

december 1997

Katern 65: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Kinderen hebben recht op geen seks. Seksuele exploitatie en seksueel misbruik van minderjarigen in juridisch perspectief

S. Meuwese

In deze bijdrage tracht de auteur een actueel overzicht te geven van recente ontwikkelingen rond de zedenmisdrijven waarvan kinderen het slachtoffer zijn. Hoewel kinderen niet altijd het slachtoffer, maar soms ook dader zijn zal de nadruk liggen op kinderen als slachtoffer.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
maart 2000
AA20000136

Kindsoldaten als internationaal rechtsprobleem

S. Meuwese

Kindsoldaat is een term die indruist tegen alles wat wij over kinderen denken. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind geeft een internationale standaard over het inschakelen van minderjarigen bijoorlogsgeweld. De huidige norm is te laag, maar het is binnen het VN-systeem nog niet gelukt eenstemmigheid te krijgen over een betere standaard. Nederland heeft daarbij bepaald niet het voortouw.Het inzetten van kinderen in een gewapend conflict, dat niet in overeenstemming is met de geldende bepalingen, kan beschouwd worden als een ‘crime against childhood’.Maar zolang kinderen de facto deel uit maken van een leger, zijn op hen de iure ondubbelzinnig alleandere bepalingen uit het VN-kinderrecht van toepassing, zoals recht op onderwijs. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Dit ‘belang van het kind’ kan heel concreet worden ingevuld. Discipline in het leger moet — net als discipline op school — worden gehandhaafd met inachtneming van de rechten van het kind. Als kinderen als lid van een krijgsmacht betrokken raken bij misdrijven, inclusief oorlogsmisdrijven,dan zijn alle normen uit het internationale kinderstrafrecht onverkort van toepassing.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1998
AA19980681

Kindsoldaten: met recht beschermd

P.J.C. Schimmelpenninck van der Oije

Sinds mensenheugenis zijn kinderen de dupe van oorlogen. In extreme gevallen worden ze (gedwongen) ingezet om mee te vechten of om de vechtenden te assisteren. Daartegen bestaan internationaal juridische normen, zowel in het humanitair oorlogsrecht als in mensenrechtenverdragen. Het feit dat die afspraken niet zelden worden geschonden, doet niets af aan hun belang. Wel leggen die regels meer gewicht in de schaal naarmate er grotere druk kan worden uitgeoefend op landen om zich eraan te houden. Hieruit volgt onder andere dat landen c.q. Nederland daadwerkelijk een eind moeten maken aan het rekruteren van minderjarigen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2002
AA20020422

Resultaat 1–12 van de 25 resultaten wordt getoond