prejudiciële vraag

Toont alle 8 resultaten

Arrest Foto-Frost

H.G. Schermers

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 22 oktober 1987, zaak 314/85, ECLI:EU:C:1987:452 (Foto-Frost/Hauptzollambt Lübeck-Ost) Een prejudiciële beslissing. Noot bij een arrest van het HvJ EG waarbij het recht van de nationale rechters om prejudiciële vragen te stellen centraal staat, in die zin dat het de rechtsbescherming ten goede komt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1989
AA19890062

De Europese aanpak van mond- en klauwzeer en de rechtmatigheid van het preventieve vaccinatieverbod

K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 juli 2001, ECLI:EU:C:2001:420, zaak C-189/01 (H. Jippes, afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren t. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). Zie ook SEW JEG 2001, p. 26 In deze annotatie bij dit arrest van het HvJ EG wordt ingegaan op de versnelde procedure bij een prejudiciële vraag, algemene beginselen van gemeenschapsrecht waarbij de toetsing van een vaccinatieverbod aan de orde komt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2001
AA20010911

De Hoge Raad en de toepassing van het Europese non-discriminatiebeginsel bij eigen onderdanen

Th.C.J.A. van Engelen

Post thumbnail Hoge Raad 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1276, IEPT20220923 (Kwantum v Vitra) (raadsleden: M.J. Kroeze, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock en G.C. Makkink; conclusie A-G B.J. Drijber) en Hoge Raad 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:508, IEPT20230331 (Kwantum v Vitra) (raadsleden: M.J. Kroeze, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock en G.C. Makkink; conclusie A-G B.J. Drijber)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2023
AA20230364

De hoogste raad

J. Broekhuizen, M.F.J. Haak

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de derde fase van herziening van de rechterlijke macht waarbij aan de orde is hoe het bestuursprocesrecht moet worden hervormd zodat er minder hoogste bestuursrechters zijn en er meer rechtseenheid gecreëerd wordt. Door de auteurs worden meerdere suggesties gedaan waarbij de voor- en nadelen kort de revue passeren.

Opinie | Redactioneel
april 1995
AA19950241

Het (on)geduld van de Europese Commissie

M. Klompers, C.E. Ruers

In dit redactionele artikel wordt aan de hand van de actuele strijd tussen de Nederlandse regering en de Europese Commissie over het al dan niet openstellen van de Nederlandse markt voor buitenlandse aanbieders van spelen die lijken op de Lotto ingegaan op de beïnvloeding van een inbreukprocedure en een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie.

Opinie | Redactioneel
september 2009
AA20090525

Rechten en plichten van Europese instellingen

de actieve legitimatie van het Europees Parlement en de openbaarheid van het Commissiebestuur

A.P. Koburg, A.P. Krijnen, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG), 27 september 1988, ECLI:EU:C:1988:461, zaak 302/87 (Europees Parlement tegen de Raad van de Europese Gemeenschappen). Ook bekend als Comitologie-arrest. Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG), 22 mei 1990, ECLI:EU:C:1990:217, zaak C-70/88 (Europees Parlement tegen de Raad van de Europese Gemeenschappen). Ook bekend als Tsjernobyl-arrest. Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG), 13 juli 1990, ECLI:EU:C:1990:315, verzoek om rechtshulp van de rechter-commissaris van de arrondissementsrechtbank te Groningen, belast met het gerechtelijk vooronderzoek in een strafzaak, zaak C-2/88, Imm (J.J. Zwartveld e.a.),. Ook bekend als Zwartveld-beschikking. In deze noot bij een een drietal uitspraken van 27 september 1988, 22 mei 1990 en 13 juli 1990 komen de verschillende rechten en plichten van Europese instellingen aan de orde. Zo wordt de bevoegdheid van het Europees Parlement om een vordering tot nietigverklaring in te stellen besproken. Vervolgens komt de plicht van de Europese Commissie tot informatieverschaffing aan bod waarbij veel rechtsoverwegingen van het HvJ EG worden behandeld. Tenslotte wordt er een beschikking besproken die gaat over het verzoek om rechtshulp door een nationale rechterlijke autoriteit. Deze annotatie is als volgt opgezet. Eerst worden de algemene lijnen geschetst van de procedure die gevolgd werd in de Tsjemobyl-en comitologie-arresten (nr. 2) en in de Zwartveld-beschikking (nr. 3). Daarna wordt uitvoerig ingegaan op de actieve legitimatie van het Europees Parlement (nrs. 4-14). In dit deel van de annotatie worden ook enkele parallellen getrokken met de Zwartveld-beschikking. In de drie uitspraken komen immers goed vergelijkbare constitutionele vragen aan de orde. Vervolgens wordt nader ingegaan op de problemen van openbaarheid van bestuur die in de Zwartveld-beschikking worden besproken (nrs. 15-16). Ten slotte worden, geïnspireerd door drie uitspraken van het Hof, enkele kritische opmerkingen gemaakt over de plaats van het Hof van Justitie in het Europese integratieproces (nr. 17).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1990
AA19900974

Rechtsvorming door de bestuursrechter en hoe het bovenindividuele perspectief in de rechterlijke procedure te verankeren

J.C.A. de Poorter

Post thumbnail In 2019 bestaat de Awb 25 jaar. Als voorafje voor dit feest presenteert Jurgen de Poorter vast een amuse over bestuursrechterlijke rechtsvorming.

Opinie | Amuse
november 2018
AA20180870

Verjaring van gemaximeerde dwangsommen

A.W. Jongbloed

Benelux-Gerechtshof 6 juli 2023, A2022/1 en A2022/2

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2024
AA20240437

Toont alle 8 resultaten