persoonsgebonden budget

Toont alle 3 resultaten

De Jeugdwet

A.H.W.M. van Beuningen

Op 14 maart is de Jeugdwet gepubliceerd in het Staatsblad. Deze treedt op 1 januari 2015 in werking. De wet heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en effectiever te maken en voorziet in de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar de gemeenten van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden. In deze bijdrage wordt de Jeugdwet nader toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2014
AA20140653

Handelingsbekwaam? Geen zorg voor u

P.G.J. Wissink, S.N.P. Wiznitzer

Beschermingsmaatregelen zoals curatele, bewind of mentorschap zijn een ingreep in de juridische autonomie van de betrokkene. Ze zijn bedoeld als ultimum remedium en horen – mede gelet op het VN Gehandicaptenverdrag – slechts te worden opgelegd indien betrokkene zelf niet staat is zijn belangen adequaat te behartigen. In de praktijk blijkt het echter voor te komen dat sommige hulpverlenende instanties structureel op een beschermingsmaatregel aansturen, hetgeen onder omstandigheden leidt tot onnodige oplegging van een beschermingsmaatregel op oneigenlijke gronden.

Opinie | Redactioneel
mei 2018
AA20180355

Het pgb onder de Wmo: afbraak of verbetering van de zorg?

J.A. Hofman, D.J. Verhey

De samenleving wil dat de kwaliteit van zorg verbeterd wordt, terwijl de politiek vele miljarden moet bezuinigen. Het kabinet-Rutte II heeft afgelopen zomer een conceptwetsvoorstel voor de zorg gepresenteerd, waarin onder andere wordt voorgesteld dat gemeenten grotere bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van de zorg. Eén verandering ziet op de toekenning van het persoonsgebonden budget (pgb). Rechthebbenden op zorg hebben thans de keus tussen zorg in natura of de uitkering van een pgb, maar onder de Wmo vervalt deze keuzemogelijkheid. Gemeenten kunnen alleen een pgb toekennen als zorg in natura voor de rechthebbende ontoereikend is. Kan de voorgestelde regeling van het pgb de doelstellingen van kwaliteitsverhoging en kostenverlaging met succes verenigen?

Opinie | Redactioneel
november 2013
AA20130805

Toont alle 3 resultaten