Showing all 8 results

Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie van een failliete licentiegever

Th.C.J.A. van Engelen

De vraag of een curator van een failliete licentiegever (op bijvoorbeeld een octrooi, merk of auteursrecht) de licentienemer het verdere gebruik van de licentie kan verbieden en het gelicentieerde vrij van licenties kan verkopen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Vreemd genoeg naar aanleiding van twee arresten die daar niet direct over gaan. Dat onderstreept allereerst het grote praktische belang van het antwoord op die vraag. Het leert echter ook dat het van groot belang is dat de Hoge Raad bij zijn arresten ook oog heeft en houdt voor het zaak-overstijgende belang van een uitspraak.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
Mei 2015
AA20150405

De ratio van de lemming

M. Haentjens

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u uw positieve saldo juridisch moet duiden? Die vraag blijkt gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Matthias Haentjens helpt de lezer deze vraag te beantwoorden.

Opinie | Amuse
Mei 2017
AA20170362

Gerritse q.q. c.s.-Ontvanger

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 12 mei 1989, RvdW 1989, 132 (Gerritse q.q. c.s./Ontvanger) Arrest van de Hoge Raad waarin het bodembeslag van de Ontvanger centraal staat. Normaalgesproken kan een schuldenaar zich alleen verhalen op de eigendommen van de schuldenaar. Het bodemrecht van de fiscus maakt daar een uitzondering op. In deze zaak vond de Ontvanger dat de curator dat deze en de overige schuldenaren onrechtmatig handen gehandeld door doormiddel van een bepaalde constructie het bodemrecht te ontwijken. De Hoge Raad oordeelt dat dit geoorloofd was. In de noot wordt dieper op het bodemrecht en de afwikkeling van faillissement in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1990
AA19900104

Niet-nakoming van negatieve verplichtingen in faillissement: mission impossible van de curator?

B.A. Keizers

De curator kan geconfronteerd worden met verplichtingen van de gefailleerde uit overeenkomsten waarvoor hij geen handeling meer hoeft te verrichten om nakoming te bewerkstelligen (negatieve verplichtingen). De Hoge Raad oordeelde in het Nebula-arrest (2006) dat de curator deze negatieve verplichtingen niet na hoeft te komen. In het Berzona-arrest (2014) oordeelde de Hoge Raad (daarentegen) dat de curator niet actief mag wanpresteren. Naar aanleiding van beide arresten staat in deze bijdrage centraal, in welke mate de curator binnen het kader van de Faillissementswet de bevoegdheid, dan wel mogelijkheid heeft om negatieve verplichtingen uit wederkerige (duur)overeenkomsten niet na te komen.

Verdieping | Studentartikel
September 2015
AA20150662

Perikelen rond de internationale insolventie: komt dat Europese faillissement er nu wel of niet?

M. Uijen

Over het internationaal faillissementsrecht wordt in de juridische vakbladen opvallend weinig geschreven. Het laatste grote artikel over dit onderwerp in Ars Aequi, bijvoorbeeld, dateert al van 1983. Toch heeft het rechtsgebied ondertussen bepaald niet stilgestaan; op meerdere fronten tegelijk is druk gewerkt aan verdragen die obstakels bij de internationale tenuitvoerlegging van faillissementsvonnissen wegnemen. Sinds 1990 ligt zelfs reeds een van de Raad van Europa afkomstig faillissementsverdrag open voor ratificatie. Inspanningen binnen de EG hebben nog niet geleid tot een verdrag, maar ook daar wordt over de problematiek nagedacht en gediscussieerd — zij het achter gesloten deuren. In eigen land doet de rechter van zich spreken door het ruim interpreteren van de wettelijke mogelijkheden tot het ten behoeve van crediteuren te gelde maken van de failliete boedel. Van de genoemde ontwikkelingen blijken met name de successen binnen de Raad van Europa de moeite van het bestuderen waard. Derhalve: de hoogste tijd voor een update.

Verdieping | Studentartikel
December 1994
AA19940781

Reactie op de reactie inzake Notarissen-Curatoren THB

F.P. van Koppen

Verdere reactie van Koppen op eerder in Ars Aequi verschenen artikelen over de bevoegheden van een curator.

Opinie | Reactie/nawoord
Juli 1998
AA19980678

Restirolo-arrest

P.A. Stein

HR 20 december 1974, ECLI:NL:HR:1974:AC5519

September 1975
AA19750556

Selectieve rechtspraak bij bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling?

S.M. Bartman

Hoge Raad 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:73 (Ingwersen q.q./Source BV c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2020
AA20200274

Showing all 8 results