Resultaat 13–24 van de 26 resultaten wordt getoond

December 1999

Katern 73: Huurrecht

F.T. Oldenhuis

Maart 2000

Katern 74: Burgerlijk recht

I. Brand, E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers

Juni 2000

Katern 75: Burgerlijk recht

I. Brand, E.M. Hoogervorst, J.A.J. Peter, L. Reurich

September 2002

Katern 84: Burgerlijk recht

D.J. Beenders, C.G. Breedveld-de Voogd, P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, B.T.M. van der Wiel

Maart 2006

Katern 98: Faillissementsrecht

N.S.G.J. Vermunt

Niet-nakoming (Digitaal boek)

J.M. Smits

Post thumbnail

Dit cahier is bedoeld als een inleiding tot de privaatrechtelijke ‘niet-nakoming’: aan de hand van voorbeelden wordt de lezer meegevoerd door de – vaak als abstract ervaren – regels omtrent nakoming, schadevergoeding, ontbinding en opschorting.

9789069165349 - 19-10-2004

Ontbinding en vervangende schadevergoeding: lood om oud ijzer?

M.T. Beumers, K.A.M. van Vught

Als een schuldenaar in verzuim is, heeft zijn schuldeiser onder meer de keuze tussen het ontbinden van de overeenkomst en het vorderen van vervangende schadevergoeding. In de literatuur is wel verdedigd dat deze remedies tot dezelfde uitkomst leiden. Deze opvatting ziet er echter aan voorbij dat de prestaties van contractpartijen niet steeds een gelijke economische waarde vertegenwoordigen. Zeker voor de contractpartij die een economisch nadelige overeenkomst heeft gesloten, doet de keuze tussen deze remedies er wel degelijk toe.

Opinie | Redactioneel
Februari 2018
AA20180099

Ontslag van de alcoholverslaafde werknemer: mag dat of niet?

E.J.A. Franssen

Post thumbnail Eén op de vier managers betrapt zijn werknemers op ongeoorloofd alcoholgebruik tijdens het werk. Er kan sprake zijn van een alcoholprobleem, waarbij werknemers zich zelfs kunnen misdragen. Kan een verslaving als een ziekte worden aangemerkt en geldt derhalve het ontslagverbod? Wat is de reikwijdte van de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van de verslaafde werknemer? Deze en andere vragen worden hieronder beantwoord aan de hand van de jurisprudentie en literatuur.

Verdieping | Studentartikel
Februari 2008
AA20080122

Over bommeldingen, knokpartijen en diefstal van een paar sokken in het ontslagrecht

S.F. Sagel, A.M. Ubink

Vergeleken wordt in hoeverre het plegen van een delict in het civiele-en het ambtenarenrecht een geldige reden voor ontslag oplevert. Bezien wordt welke factoren bij de beoordeling van een ontslag om die reden meespelen. Aan de hand van twee ambtelijke ontslaggronden zal uiteen worden gezet dat de amb¬tenarenrechter onder invloed van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur altijd een nauwkeurige afweging van al die factoren vereist. De civiele jurisprudentie is niet zo eenduidig. Schrijvers onderscheiden met betrekking tot het ontslag op staande voet een 'harde' en een meer 'menselijke' lijn. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst na het plegen van een delict te ontbinden. In dat kader wordt gepleit voor een juist gebruik van de mogelijkheid om een vergoeding toe te kennen.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 1997
AA19970672

Rechtsvraag (261) staatsrecht

C.A.J.M. Kortmann

Rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij de ontbinding van de Tweede Kamer, instemming met ontbinding en bezwaar en beroep tegen ontbindingsbesluit van de regering.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1997
AA19970177

Restirolo-arrest

P.A. Stein

Hoge Raad 20 december 1974, ECLI:NL:HR:1974:AC5519, NJ 1975, 230 (BV Tamboer/BV Luxor Plastics). Ook bekend als Restirolo-arrest.

September 1975
AA19750556

The Legal Effect of Superventing Events

Article 2.117 EP - A European Principle compared with German, English and French Law

M. Sichert

In deze derde bijdrage bij de reeks over European Contract Law wordt het Duitse, Engelse en Franse recht inzake onvoorziene omstandigheden vergeleken met art. 2.117 van de Principles of European Contract Law (EP).

Verdieping | Studentartikel
Juni 1994
AA19940413

Resultaat 13–24 van de 26 resultaten wordt getoond