Toont alle 11 resultaten

‘Ik heb het idee dat heel Nederland achter mij staat behalve een paar top-mensen!’

Een interview met de plaaggeest van bedrijven Pieter Lakeman

F. Jaspers, R.M. Pasma

Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfs-informatie SOBI spant regelmatig procedures tegen grote ondernemingen aan indien hij van mening is dat de cijfers in hun jaarrekening niet kloppen. Meestal zijn dat ondernemingen die volgens hem de cijfers rooskleuriger voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Op dit moement lopen er procedures tegen KPN, Reed Elsevier, Ahold en Akzo Nobel. In het merendeel van de door hem aangspannen procedures trok hij aan het langste eind. Zevenentwintig van de dertig zaken werden gewonnen. Dat voorspelt niet veel goed s voor de genoemde beursfondsen, hoewel behaalde resultaten in het verleden uiteraard geen garantie voor de toekomst zijn. Een vraaggesprek met een man die persoonlijk voor bijna alle jurisprudentie verantwoordelijk is op het gebied van het jaarrekeningenrecht en de bijnaam heeft 'de horzel van het bedrijfsleven'.

Verdieping | Interview
januari 2004
AA20040027

Commanditaire ondervennootschap tussen echtgenoten

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 12 februari 1997, nr. 31 394, ECLI:NL:HR:1997:AA2098, BNB 1997/176 Arrest en noot over een commanditaire vennootschap tussen echtgenoten met de man als beherend vennoot en vrouw als commanditair vennoot. Het vermogen van de commanditaire vennootschap bestaat uit het tot de huwelijksgemeenschap behorende aandeel van de man in een maatschap van dierenartsen en enig buitenvennootschappelijk vermogen. De vrouw drijft met haar commanditaire deelname een onderneming als zij gerechtigd is tot een eventueel batig liquidatiesaldo.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1998
AA19980196

De algemeenheid van goederen in het goederenrecht

V. Tweehuysen

Waarom is de algemeenheid van goederen in het Nederlandse recht geen goed in de zin van artikel 3:1 BW? In dit artikel wordt de achtergrond van de schrapping van deze rechtsfiguur uit het wetsontwerp van ons BW besproken en het huidige BW vergeleken met het Franse recht, waarin de onderneming als bijzonder geval van de algemeenheid van goederen wél een goed is.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2017
AA20170070

Het goedkeuringsrecht in een crisissituatie

D.J.W. Jongsma, J. Klijnsma

In dit redactionele artikel wordt kort ingegaan op de reikwijdte van art. 2:107a BW. Het daarin neergelegde goedkeuringsvereiste levert in tijden van crisis de nodige vertraging op. In het artikel wordt ingegaan op recente uitspraken van de Ondernemingskamer over de mogelijk vereiste goedkeuring bij de verkoop van een gedeelte van Fortis aan de Nederlandse Staat. Ook wordt er ingegaan op een eventuele aansprakelijkheidskwestie wegens wanbeleid indien de rechter zou oordelen dat goedkeuring door de aandeelhouders vereist is.

Opinie | Redactioneel
mei 2009
AA20090293

juni 1993

Katern 47: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 1994

Katern 52: Europees recht

- UL Europa Instituut

Nijmegen vs. Tilburg: tussen rechtspersoon en onderneming

Interview met prof.mr. J.M.M. M aeij er en prof.mr. M .J.G.C. R aaij makers

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

De door de Hertog van Parma tot Belvdre omgedoopte vestingtoren in Nijmegen was het toneel van een uniek gesprek tussen twee hoofdrolspelers in een rechtsgeleerd debat over rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen. Na een eerste deel waarin we kennis maken met de personen achter de hoogleraren, volgt een vurig discours over de grondslagen van het ondernemingsrecht, waarin Maeijer en Raaijmakers vol passie hun standpunten verdedigen en ten slotte met ons van gedachten wisselen over de toekomst van Business Law in Nederland. Onderwerpen zoals het begrip onderneming, rechtspersoonlijkheid, personenvennootschappen, flexibilisering van de BV, de (toekomst van de) Ondernemingskamer en de invloed van het Europees recht komen uitvoerig aan de orde.

Verdieping | Interview
april 2007
AA20070332

Reactie op ‘Avery – VRG’

A.S. Hartkamp

Reactie bij de noot van een arrest over de uitleg van een overeenkomst bij de overdracht van pensioenrechten, bij de overgang van onderneming. Hartkamp, de advocaat-generaal die heeft geconcludeerd bij het geannoteerde arrest, gaat in op het verkeerd citeren en weergeven van bepaalde onderwerpen en zaken in de noot.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1992
AA19920592

The profits of doom

L. Roorda

Post thumbnail

Nederland is een spil in het internationale bedrijfsleven, onder andere vanwege de internationale reikwijdte van Nederlandse ondernemingen. Die centrale rol betekent ook dat Nederland in toenemende mate geconfronteerd wordt met de negatieve bijeffecten van de activiteiten van die ondernemingen, zoals blijkt uit de recente Kiobel-zaak, waarin Shell wordt verweten medeplichtig te zijn aan de executie van dissidenten in Nigeria in 1995. Dit roept de vraag op: in hoeverre zijn Nederlandse hoofdkantoren medeverantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen door hun dochterondernemingen, en draagt de Nederlandse Staat een plicht om toegang tot de rechter te verschaffen voor slachtoffers van deze mensenrechtenschendingen? Wij delen immers in grote mate mee in de profits of doom.

Opinie | Amuse
oktober 2017
AA20170774

Transparantie binnen de staatssteunprocedure: vertrouwen of controleren?

P.S. Wesselius, J.M.S.C. Wieringa

Post thumbnail Staatssteun beneden een bepaald bedrag hoeft niet te worden aangemeld bij de Europese Commissie. Het is voor (de)centrale overheden echter praktisch niet te achterhalen of ondernemingen al eerder staatssteun hebben ontvangen. In dit artikel presenteren wij aan de hand van empirisch onderzoek de implicaties hiervan en dragen wij mogelijke oplossingen aan. De crux is bij wie men de bal plaatst: vertrouwt men ondernemingen op hun woord, of moeten (de)centrale overheden controleren of de onderneming niet eerder staatssteun heeft ontvangen?

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2023
AA20230755

Waartoe zijn we op aarde?

L. Timmerman

Post thumbnail De zin van het leven staat steeds vaker centraal in boeken en andere media. Dat lijkt nu ook overgeslagen naar ondernemingen: van ondernemingen wordt steeds vaker verwacht dat ze ook een ‘purpose’ (zin of doel) hebben. Maar hoe verhoudt deze ‘purpose’ zich tot het statutaire doel?  

Opinie | Amuse
februari 2021
AA20210110

Toont alle 11 resultaten