onafhankelijke rechter

Toont alle 7 resultaten

De vele rollen van Kees Schuyt

Nawoord bij nevenstaande reactie

N.J.H. Huls

In dit nawoord gaat de oorspronkelijke auteur in op een reactie op diens oorspronkelijke artikel.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2009
AA20090411

Het domein van de rechter

J.M. Barendrecht

Column van Barendrecht waarin deze ingaat op de taak en het domein van de rechter in het Nederlandse rechtsbestel in veranderende tijden.

Opinie | Column
maart 2009
AA20090185

juni 1992

Katern 43: Mensenrechten

J. van der Velde

september 2000

Katern 76: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

Sporttuchtrecht

H. de Doelder

Ontucht op de judomat, karate op het voetbalveld en illegaal gokken op eigen wedstrijden door de scheidsrechter, zaken voor de tucht- en/of strafrechter? Verder in dit artikel de vraag in hoeverre het sporttuchtrecht voldoet en dient te voldoen aan enkele belangrijke straf(proces)rechtelijke beginselen. Is bijvoorbeeld voor een tuchtrechtelijke veroordeling een voorafgaande strafbaarstelling vereist en is de beschuldigde in het sporttuchtrecht verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling?

Overig | Rode draad | Sport en recht
juli 1996
AA19960484

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

H.G. Schermers

Dit is het vijfde overzicht van zaken die door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn verwezen en waarover binnen het komende jaar een uitspraak van het Hof kan worden verwacht. Evenals vorige keren zijn een tiental zaken gelicht uit de stroom van zaken die aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn voorgelegd. Wij hopen hiermee de belangrijkste zaken onder de aandacht van de lezers van Ars Aequi te brengen. Omdat prof. Schermers in juli 1996 is afgetreden als lid van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens zal dit zijn laatste bijdrage zijn in deze rubriek.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1996
AA19960758

Wetsvoorstel tot herziening van het stelsel van fiscale boeten

B. van Rijsbergen

Op 13 maart 1989 heeft de regering de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de herziening van het stelsel van administratieve boeten en de bevoegdheid tot navordering ingediend. De kritiek op het ingediende voorstel is groot. Door velen wordt het voorstel strijdig geacht met elementaire regels van het strafrecht en de rechtsbeginselen die in een rechtsstaat behoren te gelden. Naar de mening van de auteur is het wetsvoorstel een typerend voorbeeld van recente fiscale wetgeving waarmede eenzijdig het belang van de fiscus wordt gediend. In dit artikel wordt een aantal elementen van het wetsvoorstel 21058 behandeld. Gekeken wordt of de nieuwe opzet van het fiscale boetestelsel overeenstemt met de rechtsontwikkeling die de laatste jaren op dit terrein heeft plaatsgevonden.

Verdieping | Studentartikel
februari 1990
AA19900073

Toont alle 7 resultaten