Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond

Kun je wat bekend is uitvinden?

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 7 juni 2013, nr. CPG 12/00888, ECLI:NL:HR:2013:BZ4115 (Lundbeck/Tiefenbacher)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2014
AA20140050

Octrooirecht, kwekersrecht en voedselkwaliteit

P.A.C.E. van der Kooij

Post thumbnail

De betekenis van het intellectuele eigendomsrecht voor de voorziening van de markt met steeds betere land- en tuinbouwproducten is groot. Octrooi- en kwekersrecht vervullen daarbij sinds vele jaren ieder een eigen rol. Het naast elkaar bestaan van octrooi- en kwekersrecht heeft echter ook tot een aantal juridische problemen geleid, mede als gevolg van de opkomst van de biotechnologie.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
Maart 2014
AA20140214

Over het Europese octrooirecht en een Europees Octrooigerecht

J.J. Brinkhof

Post thumbnail Ik hoop dat ik mij vergis, maar ik vrees dat een artikel over Europees octrooirecht alles heeft wat de meeste lezers van Ars Aequi ertoe zal brengen het ongelezen te laten. Octrooirecht heeft namelijk te maken met economie en techniek terwijl dit rechtsgebied verder nog een aanzienlijke internationale en Europese dimensie heeft. Aspecten die – zo lijkt het – momenteel niet erg tot de verbeelding spreken. Wie de moeite zou nemen zich in dit onderdeel van het recht te verdiepen, zal ruimschoots worden beloond. Men komt terecht in een nieuwe wereld waar ook andere rechters het voor het zeggen hebben dan de rechters met wie wij vertrouwd zijn, en waar rechters op een andere manier redeneren dan wij gewend zijn. Die wereld verruimt en verrijkt de juridische geest. Maar er is meer. Je gaat ook kritischer kijken naar de Nederlandse rechtspraak en het Nederlandse procesrecht. Zijn die niet voor verbetering vatbaar?

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2012
AA20120353

Over octrooirecht en economie

J.J. Brinkhof

In dit artikel wil de auteur proberen iets te schrijven over de economische overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van octrooiwetgeving en over de economische impulsen tot de verdere ontwikkeling van het octrooirecht. Het zal duidelijk zijn dat wat volgt niet de economische analyse is van het octrooirecht. De schrijver gaat het erom het verband te laten zien tussen economie en octrooirecht. Om dat de demonstreren schenkt de auteur aan het ontstaan van octrooiwetgeving in een aantal landen, aan de internationalisering van het octrooirecht en aan de permanente uitbreiding van de octrooieerbare materie. Teneinde de omvang van dit opstel niet al te zeer te laten uitdijen zal de auteur niet ingaan op de actuele vraag of de ontwikkelingslanden gebaat zijn met het huidige octrooisysteem. Het opstel wordt afgesloten met een aantal afsluitende opmerkingen.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900794

Raamuitzetter

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 31 mei 1991, nr. 14253, ECLI:NL:HR:1991:ZC0259, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman). Ook bekend als Raamuitzetter. Uitspraak van de Hoge Raad en daarbij behorende noot op het gebied van het octrooirecht. In de uitspraak komt aan de orde wat de verhouding is tussen de leer van de slaafse nabootsing en de modernere prestatieontlening. De Hoge Raad oordeelt dat de laatste leer de eerdere heeft geabsorbeerd. In de noot wordt dieper op deze problematiek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1993
AA19930680

Recht over de grenzen: de strijd tegen namaak in China

S.A.L. Josaputra

In dit artikel in de reeks Rode draad 'Over de grens' wordt ingegaan op de ontwikkeling, bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in China. Daarbij wordt op verschillende onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht ingegaan zoals het handelsmerken-, auteurs- en octrooirecht.

Overig | Rode draad | Over de grens
December 2006
AA20060868

Selma antwoordt

Beantwoording rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht

S.L. Gellaerts

In deze bijdrage wordt het antwoord gegeven op de rechtsvraag over intellectuele eigendomsrecht die verscheen in het juninummer 2011 van Ars Aequi (AA20110484)

Perspectief | Rechtsvraag
November 2011
AA20110835

Waar is Boek 9 dan gebleven?

J.B. Spath, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Waarom is Boek 9 BW, het wetboek gereserveerd voor IE-rechten, er (nog) niet, terwijl we wel al geruime tijd een Boek 10 BW hebben? En zou Boek 9 BW er alsnog moeten komen? In deze bijdrage proberen de auteurs beide vragen te beantwoorden en doen zij een oproep aan de wetgever. Om beide vragen te beantwoorden is enig inzicht in de historie van het ongrijpbare Boek 9 nodig.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2017
AA20170381

Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond