moraal

Toont alle 9 resultaten

Brieven over vrijheid (Digitaal boek)

C.W. Maris

Post thumbnail Openbare briefwisseling van een aantal Nederlandse rechtsfilosofen over actuele problemen rond vrijheid en recht.

9789069163611 - 06-04-2000

Gombrowicz en de kevers

W.J. Veraart

Wouter Veraart schrijft in deze column over een passage uit het dagboek van de Poolse auteur Witold Gombrowicz, waarin deze verslag doet van een vreemd voorval op een Argentijns strand. De passage zou verplichte literatuur voor iedere rechtenstudent moeten zijn.

Opinie | Column
april 2012
AA20120276

Het zijn ook maar mensen

Advocaten, fiscalisten en notarissen hebben (in tegenstelling tot rechters) geen extra verantwoordelijkheid zich ‘correct’ te gedragen. Als adviseurs behartigen zij de belangen van één partij. Dat brengt met zich, dat zij zich weliswaar moeten houden aan de (straf)wet en de tuchtregels, maar dat hun verantwoordelijkheid niet verder gaat dan dat. Zolang zij zich aan voornoemde regels houden, mogen zij morele regels overschrijden, zeker als dit in het belang is van hun cliënt.

Opinie | Redactioneel
oktober 2014
AA20140695

maart 2000

Katern 74: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Kenmerken van recht (Digitaal boek)

P.W Brouwer

Post thumbnail Wat is recht? Deze vraag wordt in dit boek voor eerstejaars rechtenstudenten benaderd vanuit de gedachtewereld van de algemene rechtsleer.

9789069164052 - 01-08-2000

Over de regels van de groep en de regels van de samenleving

M. Galenkamp

In dit eerste deel van een drieluik over het collectieve in het recht staat een fundamenteel-theoretische vraag centraal: die naar de verhouding tussen groepsmoraal enerzijds en heersende moraal in een samenleving anderzijds. Hoe verhouden de regels van de groep zich tot die van de samenleving? Anders gezegd, wat is in onze liberaal-democratische rechtsorde de reikwijdte en waar liggen de grenzen van de vrijheid van groepen om er afwijkende normen en waarden op na te houden? In dit artikel formuleer ik drie richtlijnen die wellicht behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording van deze vraag.

Overig | Rode draad | Het collectief in het recht
januari 2002
AA20020015

Recht & moraal: de Hoge Raad tijdens de seksuele revolutie

C.W. Maris

Rechtsvorming is onlosmakelijk verbonden met de verhouding tussen recht en moraal. Welke rol speelt de moraal in de raadkamer van de Hoge Raad? En hoe gaat hij om met de afweging tussen morele opvattingen, die in de samenleving dikwijls aan verandering onderhevig zijn? In deze bijdrage worden deze vragen in de sleutel gezet van de turbulente ontwikkelingen ten aanzien van de zedenwetgeving in de twintigste eeuw. Bij uitstek het gebied waar het morele aspect nadrukkelijk aanwezig is. In de afgelopen eeuw maakte de Nederlandse zedenwetgever een cyclische beweging rond pornografie. In 1886 stelde hij zich liberaal op, in 1911 formuleerde hij een veel strenger pornografieverbod op grond van de christelijke moraal, om in 1984 terug te keren naar het liberale beginpunt. Onder invloed van de veranderende tijdgeest speelde de Hoge Raad in deze kringloop herhaaldelijk een rechtsvormende rol. In het begin van de twintigste eeuw boog hij het recht alvast in moralistische richting, na de seksuele revolutie van de jaren zestig zette hij juist weer koers naar de liberale vrijheid, in beide gevallen tegen de bedoeling van de wetgever in. Wat betekent deze morele cyclus voor de eenentwintigste eeuw?

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2005
AA20050807

Rechtsvraag (275) voor eerstejaars

Rechtsvinding

, A.M.P. Gaakeer

Rechtsvraag voor eerstejaars waarbij aan de hand van een historische casus waarbij vragen over interpretatiemethoden en rechtstheoretische positie een plaats innemen.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1998
AA19980997

Wat juristen van apen kunnen leren

H. Gommer

Post thumbnail De mens is evolutionair succesvol omdat hij in staat is tot zeer complexe vormen van samenwerking. Door samen te werken heeft hij zich temidden van allerlei bedreigende omstandigheden weten te handhaven. Dit deed hij aanvankelijk in kleine groepen van jager-verzamelaars. Deze groepen wisten dankzij de instelling van al dan niet geschreven normen – die toegeschreven werden aan de goden – samen te werken als volk of staat. Zonder regels is immers geen afstemming mogelijk en is er dus geen samenwerking op hoog niveau. Het is op het niveau van de groepssamenwerking dat biologie en recht elkaar raken. In dit artikel wordt samenwerking als raakvlak tussen biologie en recht nader onderzocht.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2013
AA20130921

Toont alle 9 resultaten