mededingingsrecht

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

Concurrentie en de rol van recht

J. Lindeboom

Post thumbnail Het recht is noodzakelijk om concurrentie in stand te houden. Hierover bestaat nagenoeg consensus. Maar hoe het recht de concurrentie het beste kan beschermen is controversieel. Evenzo controversieel is de vraag waarom we concurrentie precies willen beschermen, alsook de vraag wat concurrentie eigenlijk inhoudt. Dit artikel bespreekt de belangrijkste opvattingen over deze drie vragen, en beoogt daarmee inzicht te geven in de verhouding tussen juridische concurrentienormering en concurrentie als economisch fenomeen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200652

De doorwerking van Europese rechtsbeginselen bij de decentrale handhaving van het EU-mededingingsrecht

M.J. Frese

De handhaving van het EU-mededingingsrecht door nationale autoriteiten is onderworpen aan Europese rechtsbeginselen. Deze beginselen dragen bij aan de effectiviteit van de handhaving en aan de bescherming van individuele rechten. Omdat deze beginselen niet alle aanstonds kenbaar zijn geeft dit artikel een impressie van het huidige Europese raamwerk. Hiermee wordt beoogd zowel het vigerende Europese rechtsregime als de mate van Europese integratie op dit terrein te verduidelijken.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120108

Handhaving van de nieuwe Mededingingswet

De boeteprocedure in het licht van enige rechtsbeginselen

E. Aalst

De nieuwe Mededingingswet, welke op 1 januari 1998 van kracht zal worden, sluit aan bij het Europese kartelrecht, gebaseerd op artikel 85 en 86 EG-verdrag. Voor handhaving is daarom in het wetsontwerp een bestuurlijke boeteprocedure opgenomen. Hieronder zal ik deze keuze voor bestuurlijke handhaving behandelen en de waarborgen die de boeteprocedure, in het bijzonder in het licht van de mensenrechten, zal moeten bieden.

Verdieping | Studentartikel
september 1997
AA19970555

Het mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip in het hoger onderwijs

Ph.M. Wiggers

Zijn de huidige hoer onderwijsinstellingen aan te merken als ondernemingen in de zin van het mededingingsrecht? Blijft de positie van de hoger onderwijsinstellingen in dat opzicht in de toekomst onveranderd? Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen nieuwe wijze van financiering van het hoger onderwijs? Op deze en andere vragen geeft dit artikel een antwoord.

Verdieping | Studentartikel
september 2005
AA20050666

Het recht van de EU voor decentrale overheden (Digitaal boek)

Een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten

N. Groot, B. Hessel, D. Radder, K. van der Woerdt

Post thumbnail Wanneer krijgen decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met onderdelen van het EU-recht te maken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Deze praktisch handleiding geeft daarop het antwoord.

9789069168555 - 19-08-2016

Is economisch bewijs een garantie voor een kwalitatief beter mededingingsrecht?

R. Van den Bergh

Post thumbnail De introductie van een meer economische benadering heeft de verwachting gecreëerd dat het gebruik van economische inzichten de kwaliteit van het mededingingsrecht kan verbeteren. Ofschoon het juist is dat de economische theo¬rie kan helpen bij de interpretatie van de relevante mededingingsrechtelijke vragen is toch voorzichtigheid geboden. Economische modellen gaan uit van veronderstellingen die subjectieve keuzes impliceren. Ook moet worden gewaarschuwd voor het gebruik van empirisch bewijs wanneer de beschikbaarheid van data de uitkomst van een rechtszaak beïnvloedt.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200672

Is the snake eating the elephant? China’s Lenovo koopt IBM

Rechtsvraag (320) Mededingingsrecht

P.J. Slot

In de casus bij deze rechtsvraag worden vragen gesteld rondom een internationaal mededingsingsrechtelijk probleem.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2005
AA20050187

Is the snake eating the elephant? China’s Lenovo koopt IBM

Beantwoording rechtsvraag (320) Mededingingsrecht

P.J. Slot

Aan de hand van een mededingingsrechtelijke casus wordt een aantal vragen gesteld en beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2005
AA20050771

december 2007

Katern 105: Rechtseconomie

H.O. Kerkmeester, L.T. Visscher

juni 1994

Katern 51: Economisch recht en intellectuele eigendom

B. Roest

december 1994

Katern 53: Consumentenrecht

E.H. Hondius

maart 2003

Katern 86: Europees privaatrecht

J.W. Rutgers

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond