Toont alle 8 resultaten

De ontneming van wederrechtelijk voordeel in verhouding tot het EVRM

C. Philips

Is de Nederlandse regelgeving ter zake van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art.36e Sr)strijdig met de onschuldpresumptie van artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM),wanneer niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat de betrokkene het strafbaar feit ter zake waarvan de vordering is ingesteld heeft gepleegd,en evenmin kan worden vastgesteld dat hij vermogensbestanddelen bezit waarvan hij de herkomst niet kan verklaren? Op 1 maart 2007 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)een opmerkelijke uitspraak in de zaak Geerings versus Nederland, waarin geconcludeerd werd dat de in die zaak op artikel 36e lid 2 Sr gebaseerde ontnemingsmaatregel onverenigbaar is met artikel 6 lid 2 EVRM. Vegl: EHRM 1 maart 2007, LJN: BA1112

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2007
AA20070583

Een nieuwe ‘in rem’ procedure? Balanceren op de grens van straf- en privaatrecht

J. Broekhuizen, I. Schmohl

Op 2 mei 1994 werd het wetsvoorstel 23 704 Regelen inzake de confiscatie van met criminaliteit in verband staand vermogen (Wet Confiscatie Crimineel Vermogen) bij de Tweede Kamer ingediend. In dit artikel bespreken wij de inhoud van dit wetsvoorstel en leveren kritiek. In hoofdstuk 1 wordt eerst de voorgeschiedenis weergegeven. Het wetsvoorstel zal in hoofdstuk 2 besproken worden, waarbij wij de indeling van de wet zullen volgen. In hoofdstuk 3 volgen enkele slotbeschouwingen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1995
AA19950484

Herziening jeugdstraf(proces)recht

G.A.L. Staring

Op 21 september 1989 is wetsvoorstel 21327 aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de herziening van het jeugdstraf(proces)recht. Hoewel dit voorstel bijdraagt aan een verbeterde rechtspositie van de minderjarige in het jeugdstraf(proces)recht, is er ook kritiek geuit. In dit artikel wordt op onderdelen van het wetsvoorstel nader ingegaan. Zo komen aan bod: het vervolgingscriterium, de dubbelrol van de kinderrechter, het driehoeksoverleg, de verplichte verschijning, de openbaarheid van de zitting, het sanctiepakket en alternatieve sancties.

Verdieping | Studentartikel
juni 1990
AA19900365

Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen

S.E. Bartels, M.J. Kroeze

In 1993 is een wetsvoorstel ingediend inzake de herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen. In het artikel volgt een bespreking in hoofdlijnen van de voorgestelde artikelen 1:254-265 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1993
AA19930465

Het begrip ‘voordeel’ in de strafrechtelijke ontnemingsmaatregel

Th.A. de Roos

Hoge Raad 1 juli 1997, nr. 104908P, ECLI:NL:HR:1997:AB7714 In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan welke maatstaf de Hoge Raad aanlegt bij het begrip 'voordeel' in de strafrechtelijke ontnemingsmaatregel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1998
AA19980313

september 1996

Katern 60: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Rechter moet integriteit psychiatrische patiënt veel beter beschermen

L. Koetsier

In dit opiniërende artikel staat de visie van een voormalig psychiatrisch patiënt centraal voor wat betreft het toepassen van dwangmiddelen. De auteur gaat in op de regels die geschapen zijn in de rechtspraak over maatregelen tegen de wil van de patiënt.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1990
AA19900017

Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafproces

F.D. van Asbeck

In dit artikel wordt de nieuwe wet besproken die het voor slachtoffers van een misdrijf gemakkelijker gemaakt wordt om zijn of haar schade op de dader. In dit artikel worden de voorstellen van de commissie Terwee besproken, de voeging van de benadeelde in het strafproces, de schadevergoedingsmaatregel, de nieuwe bijzondere voorwaarde (art. 14c Sr).

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1994
AA19940022

Toont alle 8 resultaten