Showing all 6 results

Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie van een failliete licentiegever

Th.C.J.A. van Engelen

De vraag of een curator van een failliete licentiegever (op bijvoorbeeld een octrooi, merk of auteursrecht) de licentienemer het verdere gebruik van de licentie kan verbieden en het gelicentieerde vrij van licenties kan verkopen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Vreemd genoeg naar aanleiding van twee arresten die daar niet direct over gaan. Dat onderstreept allereerst het grote praktische belang van het antwoord op die vraag. Het leert echter ook dat het van groot belang is dat de Hoge Raad bij zijn arresten ook oog heeft en houdt voor het zaak-overstijgende belang van een uitspraak.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
Mei 2015
AA20150405

Cyberspace, the final frontier?

H. Borgers, C. Mak

De geschreven pers heeft zijn weg naar het internet gevonden, steeds vaker worden artikelen ook online gepubliceerd. Maar kan dit wel, mag een uitgever welke een artikel heeft gekocht van een freelance journalist voor een eenmalige publicatie in de geschreven pers deze ook opnemen in een online databank?

Opinie | Redactioneel
Juni 1999
AA19990447

De Hoge Raad schijnt zijn licht op de positie van de licentie bij faillissement

Th.C.J.A. van Engelen

De arresten Credit Suisse/Jongepier q.q. en Curatoren/Verhuurder van de Hoge Raad van 2018 leren dat licentienemers stevig in het zadel zitten bij een faillissement van licentiegevers. Dat is goed nieuws voor de vele ondernemingen die voor hun voortbestaan van licenties afhankelijk zijn. Het slechte nieuws is dat curatoren nu aansprakelijkheidsclaims vrezen als zij gelicentieerde rechten verkopen, maar die vrees lijkt maar gedeeltelijk op zijn plaats.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2019
AA20190361

September 2004

Katern 92: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

Rechtsvraag (198) Intellectuele Eigendom

Th.C.J.A. van Engelen

Rechtsvraag behorende betreffende Intellectuele eigendom. De casus betreft ansichtkaarten waarop zonder toestemming van de licentiehouder afbeeldingen werden gedrukt. De vraag wordt gesteld in hoeverre een verbodsactie kan slagen.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1990
AA19900882

Something old, something new, something borrowed, something blue?: de bevoegdheidsregels voor contractuele geschillen van het EEX

Falco Privatstiftung c.s./Weller-Lindhorst

M.V. Polak

Hof van Justitie Europese Gemeenschap 23 april 2009, zaak C-533/07 (Falco Privatstiftung c.s./Weller-Lindhorst) Arrest van het HvJEG over de bevoegdheidsregels voortvloeiend uit de EEX-verordening waarbij het Hof de volgende rechtsregels uitspreekt: Een overeenkomst waarbij de houder van een recht van intellectuele eigendom zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dat recht, is geen overeenkomst voor de verstrekking van diensten in de zin van artikel 5 aanhef en onder 1, onderdeel b, tweede gedachtestreepje, EEX-verordening. Verder overweegt het HvJEG dat voor de bevoegdheidsverdeling bij zo een overeenkomst aangesloten moet worden bij de rechtspraak van het HvJEG inzake art. 5 lid 1 EEX. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2009
AA20090400

Showing all 6 results