Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond

Maart 1993

Katern 46: Europees recht

- UL Europa Instituut

Maart 2006

Katern 98: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Links en recht

De stand van zaken met betrekking tot hyperlinks en auteursrecht

P. de Leeuwe, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Is hyperlinken aan te merken als een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking? Zeer recent is deze vraag door de Nederlandse rechter tweemaal bevestigend beantwoord. In deze bijdrage zullen wij voornamelijk vanuit Europees perspectief nagaan wat vandaag de dag de juridische status van een hyperlink is.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2013
AA20130450

Over octrooirecht en economie

J.J. Brinkhof

In dit artikel wil de auteur proberen iets te schrijven over de economische overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van octrooiwetgeving en over de economische impulsen tot de verdere ontwikkeling van het octrooirecht. Het zal duidelijk zijn dat wat volgt niet de economische analyse is van het octrooirecht. De schrijver gaat het erom het verband te laten zien tussen economie en octrooirecht. Om dat de demonstreren schenkt de auteur aan het ontstaan van octrooiwetgeving in een aantal landen, aan de internationalisering van het octrooirecht en aan de permanente uitbreiding van de octrooieerbare materie. Teneinde de omvang van dit opstel niet al te zeer te laten uitdijen zal de auteur niet ingaan op de actuele vraag of de ontwikkelingslanden gebaat zijn met het huidige octrooisysteem. Het opstel wordt afgesloten met een aantal afsluitende opmerkingen.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900794

Pronken met andermans veren: vier manieren om over plagiaat te spreken

C.J.M. Schuyt

Post thumbnail

Om aan te geven hoe ongelooflijk leuk een juridische studie kan zijn beschrijft Kees Schuyt vier manieren om over plagiaat te spreken.

Opinie | Amuse
September 2016
AA20160578

Rechtsvraag (198) Intellectuele Eigendom

Th.C.J.A. van Engelen

Rechtsvraag behorende betreffende Intellectuele eigendom. De casus betreft ansichtkaarten waarop zonder toestemming van de licentiehouder afbeeldingen werden gedrukt. De vraag wordt gesteld in hoeverre een verbodsactie kan slagen.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1990
AA19900882

Sandertoys verbindt

Rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht

S.L. Gellaerts

Stuur je antwoord op deze rechtsvraag vóór 22 juli 2011 naar Sander Gellaerts, s.l.gellaerts@uvt.nl. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het novembernummer 2011. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welke studierichting en in welk jaar.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 2011
AA20110484

Something old, something new, something borrowed, something blue?: de bevoegdheidsregels voor contractuele geschillen van het EEX

Falco Privatstiftung c.s./Weller-Lindhorst

M.V. Polak

Hof van Justitie Europese Gemeenschap 23 april 2009, zaak C-533/07, ECLI:EU:C:2009:257 (Falco Privatstiftung c.s./Weller-Lindhorst) Arrest van het HvJ EG over de bevoegdheidsregels voortvloeiend uit de EEX-verordening waarbij het Hof de volgende rechtsregels uitspreekt: Een overeenkomst waarbij de houder van een recht van intellectuele eigendom zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dat recht, is geen overeenkomst voor de verstrekking van diensten in de zin van artikel 5 aanhef en onder 1, onderdeel b, tweede gedachtestreepje, EEX-verordening. Verder overweegt het HvJ EG dat voor de bevoegdheidsverdeling bij zo een overeenkomst aangesloten moet worden bij de rechtspraak van het HvJ EG inzake art. 5 lid 1 EEX. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2009
AA20090400

Waar is Boek 9 dan gebleven?

J.B. Spath, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Waarom is Boek 9 BW, het wetboek gereserveerd voor IE-rechten, er (nog) niet, terwijl we wel al geruime tijd een Boek 10 BW hebben? En zou Boek 9 BW er alsnog moeten komen? In deze bijdrage proberen de auteurs beide vragen te beantwoorden en doen zij een oproep aan de wetgever. Om beide vragen te beantwoorden is enig inzicht in de historie van het ongrijpbare Boek 9 nodig.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2017
AA20170381

Woord vooraf

Y.E.M. Cremers, M.M. Kappé, L.L. MacLean, M.D. Reijneveld, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

In dit woord vooraf legt de redactiecommissie uit wat de lezer van deze nieuwe rubriek kan verwachten.

Rode draad | Recht & Geest
Januari 2021
AA20210072

Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond