Toont alle 7 resultaten

Aids in het recht

E. Baars, L. Kaemingk, T.B. Trotman

Precies twee weken na de wereld-AIDSdag werd op 14 december 1990 door Ars Aequi Libri een symposium georganiseerd onder de titel 'AIDS en besmettingsrisico's'. Op deze dag werd gesproken over 'AIDS en de residentiële hulpverlening' en over 'Hulpverlening en AIDS'. Ars Aequi Libri bood op deze symposium-middag aan mevrouw Haas-Berger (voorzitter van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid) het eerste exemplaar van de bundel 'AIDS in het Recht' aan. De redactie van deze bundel heeft hiermee geprobeerd de voornaamste juridische aspecten van de AIDS-problematiek op een rijtje te zetten. De diverse auteurs zijn gevraagd ieder vanuit hun eigen specialisme rechtsvragen rond seropositiviteit en AIDS te behandelen. Dit heeft geleid tot een interessante bundel die zeker het bespreken waard is.

Literatuur | Boekbespreking
maart 1991
AA19910272

Gedetineerdenzorg in het buitenland, een recht?

W. van Hoogstraten

In dit opiniërende artikel gaat de auteur in op het volgens hem bestaande recht van in het buitenland gedetineerde Nederlanders op consulaire bijstand van de Nederlandse overheid op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de status van de Bundel Consulaire Voorschriften.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2001
AA20010233

Het Schotse referendum en het kiesrecht voor gedetineerden

R. van der Hulle

Post thumbnail Het kiesrecht voor gedetineerden is nog altijd een omstreden onderwerp binnen het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering voert al jarenlang een felle strijd tegen de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM), waaruit volgt dat een algehele, categorische uitsluiting van gedetineerden van deelname aan verkiezingen niet is toegestaan. Tegen die achtergrond werd het Britse Supreme Court gevraagd een oordeel te geven over de uitsluiting van gedetineerden van deelname aan het op 18 september 2014 gehouden Schotse referendum.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2015
AA20150454

Juist ingeslotenen hebben dringende rechtsbehoeften

C. Kelk

Post thumbnail Traditioneel was de gevangenis een bolwerk van dwang en tucht, het gevangenisregime ontbeerde ieder rechtsgehalte. Inmiddels is de situatie in gevangenissen aanmerkelijk verbeterd, maar nog steeds hebben juist  ingeslotenen grote behoefte aan juridische steun.

Opinie | Amuse
januari 2014
AA20140006

maart 1989

Katern 30: Penitentiair recht

A. van Vliet

Kinderen in de gevangenis

S. Meuwese, O. Themeli, S. de Vries

De bescherming van kinderen die in gevangenissen terechtkomen krijgt veel aandacht in internationalejuridische documenten zoals het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De internationale standaarden vormen de leidraad voor deze beschouwing. Een rondblik in de wereld laat zien hoe moeilijkminderjarigen het kunnen hebben in gesloten inrichtingen, van India tot Honduras, van de Verenigde Staten tot de Oekraïne. Ook in Nederland voltrekken zich sluipend veranderingen in de justitiële jeugdinrichtingen. Onafhankelijk toezicht kan wellicht bijdragen aan een verbetering van het lot van opgesloten jeugdigen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2001
AA20010023

Noorse gedetineerden in Drenthe

J.T.J Struyker Boudier, P.A.M. Verrest

Op 1 september 2015 is het verdrag in werking getreden dat de verhuur regelt van de gevangenis Norgerhaven in de Drentse plaats Veenhuizen, aan Noorwegen. Op die dag zijn ook de eerste Noorse gedetineerden aangekomen op Groningen Airport Eelde en vervolgens overgebracht naar de gevangenis. Noorwegen huurt de gevangenis Norgerhaven voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging. In dit artikel wordt ingegaan op het juridische kader voor deze bijzondere samenwerking tussen Noorwegen en Nederland, zoals dat is neergelegd in het verdrag en in de goedkeurings- en uitvoeringswet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2015
AA20150909

Toont alle 7 resultaten