Toont alle 8 resultaten

Gelijke beloning en de ontslagvergoeding: het verschil tussen militaire dienst en ouderschapsverlof

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 8 juni 2004, zaak C-220/02, ECLI:EU:C:2004:334 (Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten t. Wirtschaftskammer Österreich) Dit arrest gaat over het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers. Verder gaat het over de meetelling ter berekening van ontslagvergoeding, van militaire dienstperiodes. Mogelijkheid tot vergelijking van werknemers in militaire dienst met vrouwelijke werknemers die bij afloop van hun zwangerschapsverlof ouderschapsverlof nemen, dat niet meetelt bij berekening van ontslagvergoeding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2004
AA20040654

Juni 1988

Katern 27: Mensenrechten

E.A. Alkema

Maart 1992

Katern 42: Staatsrecht

J. Bokma

Juni 2006

katern 99: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 20

Hode and Abdi: gezinshereniging van vluchtelingen, discriminatie

Seksediscriminatie en de blijvende noodzaak van Ander Recht

H.M.T. Holtmaat

Post thumbnail

Is de norm van gelijke behandeling wel een afdoende antwoord op de hardnekkige maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? In deze bijdrage bespreekt Rikki Holtmaat de belangrijkste rechtsnormen die we op dit terrein hebben en betoogt ze dat we Ander Recht nodig hebben; dat wil zeggen, recht waarin niet alleen het gelijkheidsbeginsel, maar ook autonomie en diversiteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Rode draad | Recht en seksualiteit
Juni 2016
AA20160467

Studiefinanciering voor studenten uit andere EU-lidstaten: collegegeld én levensonderhoud?!

J. Luijendijk, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) van 15 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:169, zaak C-209/03 (Dany Bidar tegen London Borough of Ealing en de Secretary of State for Education and Skills) In een uitvoerige noot bij het arrest van het HvJ EG wordt onder andere ingegaan op personele en materiële werking van de regels van personenverkeer en het discriminatieverbod bij toekenning van studiefinanciering voor levensonderhoud.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2005
AA20050488

Toetsing van belastingwetgeving aan het gelijkheidsbeginsel in Nederland en Duitsland

R. van der Hulle, R. van der Hulle

Post thumbnail

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt belastingwetgeving regelmatig door belastingplichtigen met een beroep op het gelijkheidsbeginsel bij de rechter aangevochten. In deze bijdrage wordt bezien op welke wijze de Hoge Raad en het Duitse constitutionele hof beoordelen of belastingwetgeving in strijd is met dit beginsel. Hoewel beide rechtscolleges uitgaan van een ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever, stellen zij zich niet altijd even terughoudend op.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2015
AA20150981

Toont alle 8 resultaten