Toont alle 4 resultaten

Consensualiteit en strafsancties

G.J.M. Corstens

Strafrechtelijke sancties staan vandaag de dag vaak in het teken van de consensualiteit. De verdachte stemt toe in een bepaalde wijze van afdoening, de sancties worden niet meer eenzijdig door de rechter opgelegd. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende vormen van consensuele afdoening van strafbare feiten. Daarnaast wordt een waardering gegeven van deze wijze van afdoening ten opzichte van klassieke uitgangspunten van het strafrecht.

Overig | Rode draad | Sancties
maart 1997
AA19970133

Dading in plaats van strafrecht

Een voorbeschouwing op Sorgdragers beleidsnotitie

P.G. Wiewel

Dading is het tussen dader en slachtoffer van een strafbaar feit afgesproken oordeel dat er geen behoefte is aan strafvervolging. In deze bijdrage gaat de auteur in op het gebruik van dading, de politiek hierbij, uitgangspunten bij strafrechtspleging en het verschil tussen publieke en private aangelegenheden van strafrecht en dading.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1997
AA19970412

Finale kwijting in het geding (Van Meurs-Ciba-Geigy)

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 27 maart 1992, nr. 14504, ECLI:NL:HR:1992:ZC0555, NJ 1992, 377 (Van Meurs/Ciba-Geigy) In dit arrest en de bijbehorende noot van de Hoge Raad is aan de orde in hoeverre er nog een vordering kan worden ingesteld nadat er door de twee conflicterende partijen dading is overeengekomen en finale kwijting. De eisende partij stelt dat de overeenkomst van dading vernietigbaar is wegens een aantal wilsgebreken (bedrog, dwang en misbruik van omstandigheden). Het beroep op dwang wordt aanvaard door de Hoge Raad en verwijst de zaak terug. De Hoge Raad schetst onder welke (feitelijke) omstandigheden dwang kan worden aangenomen wat de overeenkomst vernietigbaar maakt. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1992
AA19920605

maart 1997

Katern 62: Penitentiair recht

M.M. Boone

Toont alle 4 resultaten