common law

Resultaat 1–12 van de 33 resultaten wordt getoond

A snuff, Sir?

Et ego in Arcadia - op sabbatical in Cambridge

E.H. Hondius

In deze column wordt door Ewoud Hondius ingegaan op het onderzoek op Cambridge University en dan vooral op de universiteit zelf. Zo wordt op de historie, het gebouw, de bibliotheek, studenten en de docenten ingegaan.

Opinie | Column
januari 2005
AA20050016

As honest as the day is long

V. Mak

In common law-systemen is de goede trouw een vreemd verschijnsel. In het Canadese recht lijkt daar nu verandering in te komen, aldus Vanessa Mak.
 

Opinie | Column
februari 2015
AA20150121

Belangenconflicten tussen agent en principaal

K.A.M. van Vught

Post thumbnail

Een agent (vertegenwoordiger) moet de belangen van zijn principaal (vertegenwoordigde) behartigen. Daarom kan de agent niet zomaar met zichzelf contracteren. Ook kan hij niet zonder meer twee principalen tegelijk vertegenwoordigen. Deze bijdrage beziet de regeling van belangenconflicten in het Burgerlijk Wetboek tegen de achtergrond van de common law.

Verdieping | Studentartikel
november 2015
AA20150861

De rechtenstudie in de Verenigde Staten

E.H. Hondius

In dit artikel bespreekt Hondius hoe het is om te studeren aan de Amerikaanse Louisiana State University te Baton Rouge. Hondius schetst het klimaat op de universiteit en het gebied waar het ligt.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080669

De rol van het recht in het vestigingsklimaat

M. Faure

Post thumbnail

In toenemende mate wordt er, mede in het licht van Brexit, van uitgegaan dat de overgebleven EU-lidstaten in een concurrentieslag zullen treden om uit het Verenigd Koninkrijk vertrekkende bedrijven met gunstige rechtsregels aan zich te binden. Minder duidelijk is echter of bedrijven op basis van verschillen in rechtsregels ook daadwerkelijk zullen verhuizen. In de rechtseconomische literatuur is aan deze vraag heel wat aandacht besteed. Naast theoretische studies is ook empirisch onderzocht in welke mate verschillen in rechtsregels in de praktijk een invloed uitoefenen op de vestigingsbeslissing van bedrijven. Deze bijdrage biedt een kritisch overzicht van lessen die uit deze rechtseconomische literatuur kunnen worden getrokken aangaande de rol van het recht in het vestigingsklimaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2018
AA20180009

De zaak Tinsley v. Milligan

Over schone handen en vuile was

Discovery en andere wegen der (ge)lijdelijkheid

M. Kremer, E. Rehbock

Het burgerlijk procesrecht van de common law landen wijkt sterk af van dat op het continent. Er lijkt echter sprake van een zekere toenadering, waarin vooral de discovery (het Anglo-Amerikaanse systee van bewijsgaring) een belangrijke rol toekomt. Discovery wordt door sommigen omarmd om knelpunten in het eigen recht op te lossen. Hier wordt ingegaan op de vraag in hoeverre inbedding daarvan aansluit bij uitgangspunten en ontwikkelingen van het Nederlandse recht.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980448

Een analyse van eigendomsverhoudingen in trusts en trustachtige figuren

L. Loof

Post thumbnail De auteur onderzoekt of de moeizame houding in het Nederlandse recht ten opzichte van trustachtige figuren kan worden verklaard door ons absolute eigendomsbegrip. Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is. Als in het kader van trusts en trustachtige figuren wordt gesproken van formele eigendom en materiële eigendom wordt niet bedoeld dat het subjectieve recht van eigendom is gesplitst in twee subjectieve rechten van eigendom, maar veeleer dat sprake is van een van ‘Rechtsinhaberschaft’ afwijkende ‘Vermögenszuordnung’.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2019
AA20190657

Forum non conveniens in het Engelse en het Nederlandse recht

R.W. Bax

In het onderstaande zal ik ingaan op de vraag of de regeling van de rechtsmacht zoals deze recent door de wetgever is voorgesteld, wenselijk is. Meer specifiek ga ik in op de vraag of het gewenst is te kiezen voor een stelsel waarin het de rechter niet wordt toegestaan rechtsmacht af te wijzen met een beroep op het feit dat de casus onvoldoende met de Nederlandse rechtssfeer is verbonden (forum non conveniens). Hiertoe zal ik een vergelijking maken met het Engelse recht, omdat onder dit recht de rechter voornoemde bevoegdheid wel toekomt. Ik beperk mij tot de behandeling van de rechtsmacht in dagvaardingsprocedures. Voor de regeling van de rechtsmacht bij de verzoekschriftprocedure verwijs ik naar art. 429C Rv

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980458

Groeten uit Ceylon

J.M. Milo

Post thumbnail Sri Lanka is heden ten dage – met Zuid-Afrika, Schotland, Louisiana en Quebec – één van die rechtsstelsels die als gemengde rechtsstelsels Romeins recht – civil law – combineren met in origine Engelse common law. Daarvan kan heden ten dage alleen maar van worden geleerd: hoe kunnen twee in stijl, methode en inhoud zozeer uiteenlopende rechtstradities vruchtdragend worden begrepen en toegepast?

Opinie | Amuse
oktober 2010
AA20100680

Het Britse recht en de Europese Unie

M. Claes, B. de Witte

Van een botsing tussen common law en civil law is, tijdens de 25 jaren van Brits lidmaatschap van de Europese Unie, niets gebleken, hooguit van enige aanpassingsproblemen zoals iedere andere lidstaat van de EU die ook kent. De invloed van het Britse recht op het recht van de Europese Unie is weinig omvangrijk. De invloed in omgekeerde richting, van het EU-recht op het Britse recht, is vrij aanzienlijk en raakt zelfs de kern van het Britse publiekrecht.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980521

India – het vergeten subcontinent

E.H. Hondius

Ewoud Hondius legt uit dat alhoewel het rechtsstelsel van India misschien niet erg voor de hand ligt voor bijvoorbeeld een rechtsvergelijkende studie, het zeker interessante aspecten bevat, ook voor Nederlandse juristen.

Opinie | Column
oktober 2017
AA20170789

Resultaat 1–12 van de 33 resultaten wordt getoond