Toont alle 5 resultaten

De personenvennootschap op weg naar 2020

Het rapport Modernisering personenvennootschappen: een geslaagde eerste aftrap

H.E. Boschma, J.B. Wezeman

Post thumbnail

In de Nederlandse ondernemingspraktijk nemen personenvennootschappen een vooraanstaande plaats in. Het is dan ook verheugend dat de modernisering van het personenvennootschapsrecht weer hoog op de wetgevingsagenda is geplaatst. De Minister van Veiligheid en Justitie gaat werken aan een voorontwerp van een wettelijke regeling, waarbij wordt voortgebouwd op het rapport ‘Modernisering personenvennootschappen’ van de Werkgroep Personenvennootschappen. Dit rapport wordt in deze bijdrage besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170203

Een grensgeval in het financieel toezichtrecht

D. Busch

Hoge Raad 8 april 2011, nr. 09/01318, ECLI:NL:HR:2011:BP4023, LJN: BP4023 (Vereniging Belangenbehartiging Commandieten ‘Befra’ c.s./Coöperatieve Rabobank Kromme Rijn UA e.a.)
Kan een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap die uitsluitend belegt met het door de enige stille vennoot ingebrachte vermogen, worden aangemerkt als individueel vermogensbeheerder dan wel als effectenbemiddelaar in de zin van de financiële toezichtregelgeving? En als de beherend vennoot moet worden aangemerkt als individueel vermogensbeheerder of effectenbemiddelaar in de zin van de toezichtregelgeving, kunnen de AFM en de banken die bij de beleggingsconstructie betrokken waren dan met succes worden aangesproken door een stille vennoot die schade heeft geleden doordat de beherend vennoot de alsdan toepasselijke toezichtregels niet heeft nageleefd?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2012
AA20120212

Hovuma/Spreeuwenberg: commanditaire vennootschap met een beherend vennoot heeft afgescheiden vermogen

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 14 maart 2003, nr. C01/153HR, ECLI:NL:HR:2003:AF4593, NJ 2003, 327 m.nt. Maeijer, JOR 2003, 80 m.nt. J.M. Blanco Fernandez (Hovuma Magazijnstellingen BV/Spreeuwenberg Beheer BV) In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op het feit dat de Hoge Raad 'om is' wat betreft het bestaan van een afscheiden vermogen bij een commanditaire vennoot met een beherend vennoot.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030645

Personenvennootschapsrecht, quo vadis?

A.S.J.M. Tervoort

Post thumbnail

De Hoge Raad heeft in 2015 drie baanbrekende arresten gewezen die betrekking hebben op het personenvennootschapsrecht: het recht betreffende de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Daarmee komt de vraag op wie de alom noodzakelijk geachte modernisering van het personenvennootschapsrecht, dat nog dateert uit 1838, ter hand moet nemen: de wetgever of de Hoge Raad.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2016
AA20160161

Verbindend (vennootschaps)recht

B.F. Assink

Hoge Raad 22 september 2017, nr. 16/02960, ECLI:NL:HR:2017:2444, RvdW 2017/978, NJ 2017/395, m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2017/285, m.nt. J.M. Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 2017/149, m.nt. Chr.M. Stokkermans, JIN 2017/192 m.nt. M. Poelsema (Stichting Participanten Warmond/Lexence)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2018
AA20180043

Toont alle 5 resultaten