Toont alle 6 resultaten

Alternatieve causaliteit, een Engels perspectief

R. Tan

De laatste jaren groeit hier te lande de belangstelling voor de alternatieve causaliteit, zowel in deliteratuur als in de rechtspraak. Wat te doen als er niet één maar meerdere mogelijke oorzaken zijnvan schade, en niet te bepalen valt wat de werkelijke oorzaak is? Krijgt het slachtoffer geen, een beetje of volledige schadevergoeding? De ontwikkeling is gaande, maar een definitieve oplossing blijft uit. In een dergelijk klimaat kan een frisse blik geen kwaad. Daarom hierbij een kijkje in de keuken van onze eilandburen.

Verdieping | Studentartikel
december 2007
AA20070933

Causaliteitsproblemen bij toxische schadeveroorzaking

De onbepaalbaarheid van daders en gelaedeerden

J.M. Auping

In geval van schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad, dient voor het civielrechtelijke recht op vergoeding daarvan onder andere voldaan te zijn aan het vereiste dat er causaal verband is tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade. In het NBW wordt voor het aantonen van causaal verband de bewijslast omgedraaid als sprake is van schade die het gevolg kan zijn van twee of meer gebeurtenissen en waarvan vaststaat dat deze door ten minste één van die gebeurtenissen is ontstaan, terwijl niet vaststaat door welke. Een omkering van de bewijslast kan echter ook bepleit worden als sprake is van een gebeurtenis die een verhoogde kans op schade voor een groep personen tot gevolg heeft, doch waarbij niet vaststaat wie uit die groep door die gebeurtenis schade heeft geleden. Dergelijke bewijsnood manifesteert zich vooral wanneer schade wordt veroorzaakt door toxische middelen, de zogeheten toxische schadeveroorzaking.Het specifieke karakter van deze schadesoort vestigt de aandacht op de problemen die kunnen ontstaan bij het aantonen van het causale verband. Deze hebben te maken met de onbepaalbaarheid van enerzijds de daders en ander¬zijds de gelaedeerden.Aan de hand van twee casus uit het Ameri¬kaanse recht wordt in dit artikel de problematiek voor het Nederlandse recht behandeld. De casus van Sindell v. Abbott Laboratories toont de bewijsproblemen wanneer de daders moei¬lijk te bepalen zijn.

Verdieping | Studentartikel
december 1990
AA19900929

Diefstal en groepsaansprakelijkheid

W.H. van Boom

Hoge Raad 2 oktober 2015, nr. 14/01909, ECLI:NL:HR:2015:2914, AV&S 2016, p. 49, NJ 2016/194 Criminele organisatie en artikel 6:166 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2016
AA20160447

maart 1993

Katern 46: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, J.M. Smits, F.A. Steketee

Rechtsvraag (201) multicausaliteit en meerdaderschap bij milieuvervuiling

J.M. van Dunné

Rechtsvraag betreffende multicausaliteit en meerdaderschap bij milieuvervuiling. Er wordt gevraagd te bekijken of het in de gegeven casus mogelijk zou zijn dat behalve schadevergoeding ook stopzetting van de dioxaanlozingen te vorderen? Alternatieve causaliteit, multicausaliteit, groepshandeling, meerdaderschap en bewijslast moeten betrokken worden in het antwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1990
AA19900992

Ruime opvatting van alternatieve causaliteit: als kans op veroorzaking van gehele schade. Amerikaanse toestanden?

J.M. van Dunné

Hoge Raad 31 januari 2003, nr. C01/174HR, ECLI:NL:HR:2003:AF1301, NJ 2003, 346, m.nt. Vranken, RvdW nr. 30 (Drewel c.s./AMEV Schadeverzekering N.V.) In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op het leerstuk van de alternatieve causaliteit in het geval dat de causaliteit moeilijk kan worden vastgesteld maar waarbij causaliteit wel een voorwaarde voor aansprakelijkheid is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2003
AA20030765

Toont alle 6 resultaten