Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Toont alle 8 resultaten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hogere beroepsinstantie

F.A.M. Stroink

In deze eerste bijdrage aan de Rode draad over de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in dit nummer wordt ingegaan op de totstandkoming, geschiedenis en achtergrond van dit in het bestuursrecht hoogste rechtsprekende orgaan.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
september 2001
AA20010614

De amicus curiae: een instrument voor rechtsvorming of ook voor rechtsbescherming?

J.E. Esser, Y.E. Schuurmans, R. Stolk

Post thumbnail De amicus curiae is in het Nederlandse recht aan een opmars bezig. Amici geven inzicht in de juridische en maatschappelijke gevolgen die de uitspraak van de rechter heeft. In het Nederlandse (bestuurs)recht ziet men vooral een rol voor de amicus bij rechtsvorming, waardoor er vrij veel eisen worden gesteld aan deze derdeninbreng. In dit artikel plaatsen we die benadering in een internationale context en vragen aandacht voor de bijdrage die de amicus kan leveren aan effectieve rechtsbescherming.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2019
AA20190009

De hoogste raad

J. Broekhuizen, M.F.J. Haak

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de derde fase van herziening van de rechterlijke macht waarbij aan de orde is hoe het bestuursprocesrecht moet worden hervormd zodat er minder hoogste bestuursrechters zijn en er meer rechtseenheid gecreëerd wordt. Door de auteurs worden meerdere suggesties gedaan waarbij de voor- en nadelen kort de revue passeren.

Opinie | Redactioneel
april 1995
AA19950241

Discrepantie en convergentie tussen hoogste bestuursrechters

A.T. Marseille

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende hogere bestuursrechters die Nederland kent. Deze stand van zaken heeft te maken met de bijzondere opkomt van het bestuursrecht. Verder wordt er ingegaan op de verschillen die er bestaan tussen de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050572

Een carrousel van conformeren

Over de toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet

G. Boogaard

In het bestuursrecht zijn drie organen bevoegd om in laatste instantie recht te spreken over bestuursrechtelijke zaken. Daarnaast kan ook de civiele rechter zich over sommige bestuursrechtelijke zaken uitlaten. Van een hiërarchische verhouding tussen deze verschillende rechterlijke instanties is geen sprake. In dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’ laat Geerten Boogaard zien dat door het gebrek aan hiërarchie tussen deze instanties in de praktijk interessante juridische vraagstukken kunnen ontstaan. Aan de hand van de uitleg van de ‘toerismebepaling’ in de Winkeltijdensluitingswet door drie rechterlijke instanties bespreekt hij op welke manier de bevoegdheden van drie rechterlijke kolommen met elkaar in harmonie kunnen worden gebracht.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
juli 2012
AA20120573

Effective and sufficient

B.I. Bethlehem, H. Nieuwstadt

Ondanks dat de nationale rechtsmiddelen nog niet uitgeput zijn, wordt een vreemdeling bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens toch ontvankelijk verklaard. Het gaat er bij nationale rechtsmiddelen om of deze effective en sufficient zijn.

Opinie | Redactioneel
april 2007
AA20070287

Het einde van de bestuursrechtelijke ne bis in idem-rechtspraak

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, nr. 201502095/1/A3

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2017
AA20170321

Hoger beroep in het bestuursrecht

J.E.M. Polak

Met de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 1994 is er in het bestuursrecht in beginsel over de gehele linie hoger beroep ingevoerd. Conform de geschiedenis van de rechtsbescherming in het bestuursrecht is er evenwel nog sprake van een verbrokkelde situatie. Er zijn drie appèlrechters in het bestuursrecht. Wel passen zij hetzelfde bestuursprocesrecht toe. In dit artikel wordt op een aantal algemene aspecten van het hoger beroep in het bestuursrecht ingegaan en wordt ook naar de toekomst van het hoger beroep in het bestuursrecht gekeken. Op niet al te lange termijn zullen regering en parlement beslissen of er meer eenheid in het bestuursrechtelijk appèl moet worden gebracht.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
september 2001
AA20010622

Toont alle 8 resultaten