Toont alle 7 resultaten

De notaris en witwassen

B. Snijder-Kuipers

Post thumbnail De notaris heeft een belangrijke functie in het maatschappelijk verkeer. In de eerste plaats is de notaris ambtenaar en moet uit dien hoofde onder meer het algemeen belang bewaken. Daarnaast is de notaris ondernemer, die een bedrijf winst moet laten maken. Hier is nog een taak bijgekomen, namelijk de maatschappelijke taak een rol te vervullen in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Deze laatste taak wordt binnenkort verder uitgebreid als het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt aangenomen.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
januari 2023
AA20230055

Fiscale handhaving, duaal of integraal?

C. Hofman

Post thumbnail In de fiscaliteit wordt gewerkt met een duaal handhavingssysteem: in geval van fiscale fraude kan bestuurs- óf strafrechtelijk worden opgetreden. Het una-via-systeem moet voorkomen dat bestraffende procedures cumuleren. Ons fiscale duale systeem leidt in de praktijk echter tot problemen, juist op het gebied van meervoudige aansprakelijkstelling voor eenzelfde feit. Zou een integraal handhavingssysteem niet beter werken?

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
maart 2023
AA20230214

Informatieverstrekking door de overheid, op het grensvlak van het bestuursrecht en het civiele recht

N. van Triet

Post thumbnail De overheid geeft over tal van onderwerpen, via diverse kanalen en in verschillende vormen informatie. Die informatie kan achteraf onjuist blijken te zijn, welke onjuistheid in de bestuursrechtelijke kolom (via het vertrouwensbeginsel) dan wel in een civielrechtelijke procedure (via een schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm) aan de orde moet worden gesteld. De door de rechters gehanteerde toetsingskaders verschillen deels op een onwenselijke manier van elkaar. Dit artikel doet daarom voorstellen om tot meer harmonie tussen het bestuursrecht en het civiele recht te komen.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
april 2023
AA20230290

Medische missers tussen straf en schade

J. Sijmons

Post thumbnail Bij medische missers kan zowel het strafrecht als het civiele recht worden ingezet. In dit artikel wordt deze samenloop besproken, nadat eerst enige casuïstiek illustreert hoe de strafrechter met tekortschieten van zorg omgaat. Wat de normstelling betreft leunt het strafrecht uiteindelijk op civiele en bestuursrechtelijke normen. De rechtvaardiging voor het inzetten van het strafrecht wordt bij gewone fouten meestal niet gevoeld. Ondanks dat de roep op toepassing snel klinkt, blijkt het strafrecht als zwaarder instrument toch voorbehouden aan ernstige gevallen en zelfs dan wordt terughoudend gestraft. Het meest effectief is het strafrecht waarschijnlijk daar, waar het tot nu toe weinig wordt ingezet, namelijk tegen zorginstellingen in plaats van zorgverleners.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
mei 2023
AA20230370

Op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht: de sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet

B. van der Vorm

Post thumbnail De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester die is neergelegd in artikel 13b Opiumwet is bij uitstek een voorbeeld van een bepaling die zich bevindt op het snijvlak van het bestuursrecht en het strafrecht. In deze bijdrage wordt artikel 13b Opiumwet besproken in het perspectief van de burgemeester als misdaadbestrijder. Vanuit het gegeven dat artikel 13b Opiumwet als (extra) doel de drugsbestrijding heeft gekregen, wordt betoogd dat een burgemeester die deze bepaling toepast onder omstandigheden zeker als een misdaadbestrijder kan worden aangemerkt.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
februari 2023
AA20230140

Wat is een rechtspersoon in de zin van artikel 51 Sr?

D.R. Doorenbos

Post thumbnail Op alle rechtsgebieden wordt de rechtspersoon erkend als rechtssubject. Het begrip rechtspersoon heeft echter niet overal dezelfde inhoud. Vooral in het strafrecht bestaat de neiging aan het begrip rechtspersoon een autonome betekenis toe te kennen. De wetgever heeft die neiging bevorderd, door in artikel 51 Sr een verruimende bepaling met een open einde op te nemen. Dat kan leiden tot disharmonieën tussen de rechtsgebieden.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
september 2023
AA20230676

Woord vooraf

D.A. Groenewoud, B. Groothoff, M.W. Kouwenberg, E.E. Maathuis

Post thumbnail In 2023 staat de Rode Draad in het thema van ‘Snijvlakken & Kruisbestuivingen’ en bevat een reeks artikelen van auteurs die zich begeven op het snijvlak van verschillende rechtsgebieden. Zij laten zien hoe deze rechtsgebieden elkaar in positieve zin beïnvloeden, of juist hoe uitgangspunten van de betreffende rechtsgebieden zozeer uiteenlopen dat van harmonieus samengaan geen sprake (b)lijkt te zijn.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
januari 2023
AA20230054

Toont alle 7 resultaten