Internationale rechtspleging

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Bakassi

De dam in de Donau

De United Nations Compensation Commission: wonderkind of wangedrocht?

M.T. Kamminga

Hier wordt het experiment van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om geschillen te beslechten, de United Nations Compensation Commission besproken.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020580

De verhouding tussen het EHRM en het HvJ EU na toetreding van de EU tot het EVRM. Hiërarchie in een gelaagd systeem, of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?

Hiërarchie in een gelaagd systeem, of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?

J.H. Gerards, L.R. Glas

Janneke Gerards en Lize Glas stellen in dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’ de verhouding tussen het EHRM en het Hof van Justitie van de EU aan de orde. Hoewel de Raad van Europa en de EU afzonderlijk van elkaar functioneren, zijn de rechtsstelsels van beide organen nauw met elkaar verweven. Die verwevenheid zal nog sterker worden als de EU tot de Raad van Europa toetreedt, zoals met het Verdrag van Lissabon wordt beoogd. Het EHRM zou dan hiërarchisch boven het Hof van Justitie komen te staan. Gerards en Glas betogen echter dat de relatie tussen beide hoogste rechters beter als complementair in plaats van als hiërarchisch kan worden gekenschetst. Een dergelijke benadering doet recht aan de specifieke taken en bevoegdheden van beide organen.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
juli 2012
AA20120520

Handelsconflicten – waar moet dat heen met de WTO?

M.C.E.J. Bronckers

Post thumbnail Het aanhoudend handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verloopt niet volgens de WTO-regels. Maar dit is geen op zichzelf staand incident. De wereld is een stuk minder voorspelbaar geworden; dat geldt ook voor handelsbetrekkingen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200694

Het falen en slagen van oorlogstribunalen: lessen van Saddam Hoessein en Milosovic, Den Haag, Neurenberg en Leipzig

E. Blankenburg

Bij de morele oorlogsvoering van onze dagen hoort het recht. Waar in de 19de eeuw historische claims of nationale belangen voldeden, wordt heden ten dage de bevrijding van een crimineel regime als legitimatiegrond aangevoerd. Bij deze rechtvaardiging hoort dan ook de berechting van 'schuldigen', liefst voor een internationaal erkend tribunaal. Het idee terug naar de berechting van oorlogsschuld na de twee wereldoorlogen van de 20e eeuw. Diens geschiedenis toont aan hoe de gerechtelijke afrekening kan slagen en hoe zij kan mislukken. In het volgende betoog worden er enkele lessen getrokken uit deze geschiedenis, en dan in het bijzonder met betrekking tot degenen die bij het tribunaal van Saddam Hoessein veronachtzaamd zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2007
AA20070138

Internationale samenwerking in strafzaken: de dimensie van internationale en ‘geïnternationaliseerde’ straftribunalen

G. Sluiter

Deze bijdrage beoogt inzicht te geven in de basiselementen van het ‘samenwerkingsrecht’ van internationale straftribunalen, alsmede in de ontwikkeling daarvan. Uitgangspunt is het traditionele tussenstatelijke model (par. 2). In licht van datmodel bezien, wordt vervolgens het samenwerkingsrecht van het ICTY en ICTR (par. 3) en het ICC (par. 4) onder de loep genomen. Interessante nieuwe fenomenen zijn de ‘geïnternationaliseerde’ vormen van strafrechtspraak, hybrides van nationale en internationale straftribunalen. Het samenwerkingsrecht van deze instellingen is het onderwerp van paragraaf 5.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2003
AA20030691

Kort Amerikaans

J.A.K. van den Berg, M. Zwiers

Dit redactioneel behandelt de houding van de Amerikanen ten opzichte van het Permanente Internationaal Strafhof, waarbij de Amerikanen vooral aandragen problemen te hebben met het feit dat hun eigen militairen kunnen worden bestraft.

Opinie | Redactioneel
maart 2002
AA20020123

Over mensen die elkaar verstaan Een interview met Sacha Prechal

Een interview met Sacha Prechal

J.G.H. Altena-Davidsen, L. van den Berge, E.M.T. Huijzer

Post thumbnail De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben elk één rechter in het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Voor ons land is dat Sacha Prechal, die in 1959 werd geboren in Tsjecho-Slowakije. Kort na de Praagse lente in 1968 kwam zij naar Nederland, waar zij tussen 1977 en 1983 rechten studeerde in Groningen. Na haar studie werd zij universitair docent Europees recht in Maastricht en werkte zij enkele jaren bij het Hof van Justitie als referendaris. Vervolgens werd zij docent aan de UvA, waar zij in 1995 cum laude promoveerde op een proefschrift over de werking van Europese richtlijnen. Na haar promotie werd Prechal hoogleraar Europees recht in Tilburg en, vanaf 2003, in Utrecht. In 2010 volgde haar benoeming tot rechter bij het Europese Hof. Ars Aequi vroeg haar naar haar drijfveren, de dagelijkse gang van zaken bij het Hof en de turbulente tijden die de Unie op dit moment doormaakt.

Opinie | Interview
januari 2012
AA20120020

Private militaire ondernemingen en staatsaansprakelijkheid: een uitdagende combinatie

W.J.M. van Genugten

De centrale vraag van deze bijdrage is hoe het is gesteld met de aansprakelijkheid van de staat der Nederlanden indien werknemers van private militaire en veiligheidsondernemingen zich, gewild of bij toeval, schuldig maken aan oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid. Aan de orde komen achtereenvolgens: een advies over deze materie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de reactie van de regering daarop (paragraaf 2), het Kamerdebat over de regeringsreactie (paragraaf 3), het internationale recht inzake staatsaansprakelijkheid (paragraaf 4), met een conclusie ter afronding (paragraaf 5). Het stuk heeft als belangrijkste bedoeling in kort bestek weer te geven wat er op het vlak van de private militaire ondernemingen en de staatsaansprakelijkheid zoal speelt, maar aarzelt niet stelling te nemen waar de auteurs dat zinvol achten.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2009
AA20090482

Risicomanagement van verdragen

J.A.M. Zwienenberg

Door het veranderlijke karakter van de onderlinge internationale betrekkingen kunnen verdragen die het ene moment van belang geacht worden, op een ander moment dat belang verliezen of zelfs een blok aan het been worden. Evenzeer kunnen de omstandigheden die tot het sluiten van een verdrag hebben geleid, zich zodanig wijzigen dat het verdrag zijn waarde verliest of alleen door wijziging kan behou¬den.Met het oog op een betrouwbare en stabiele samenwerking is het van groot belang dat de risico's die ontstaan door het aangaan van wederzijdse betrekkingen, reeds in de onderhandelingsfase worden onderkend en door middel van voorzieningen of verdragstechnieken worden ondervangen. (Risicomanagementtechnieken).In dit artikel wordt de vraag beantwoord over welke verdragstechnieken staten beschikken teneinde de verschillende soorten risico's te ondervangen. Voorafgaand aan de beantwoording van deze vraag zal een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten verdragen en risico's, bijvoorbeeld het externe risico, het waarderisicoen het niet-nakomingsrisico.

Verdieping | Studentartikel
februari 1989
AA19890102

The Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court

M. Vagias

Post thumbnail The International Criminal Court (ICC) became a reality with the adoption of the Rome Statute on 17 July 1998 and its entry into force on 1 July 2002. The Court is a permanent institution and self-standing international organization, established beyond the United Nations – but in fact existing and operating in close connection with it. One of the most contentious issues of the negotiations that led to the adoption of the Court’s constitution was the issue of its jurisdiction. An important question for analysis is the following: how little of an international crime need take place on State Party territory for the Court to have jurisdiction? This is the main question that will be addressed in this article.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2012
AA20120062

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond