Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 22


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.B. Terlouw

Archiefcode: RV20010022

31-01-2001 Rechtbank Zwolle (ECLI:NL:RBSGR:2001:AF0649) zaaknummer: AWB 01/1385

homoseksualiteit

Asiel

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub aVluchtelingenverdrag Art. 1A