Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 25


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Archiefcode: RV20000025

14-06-2000 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2000:AA6680) zaaknummer: AWB 99/8378

gewone gezinshereniging

Gezinshereniging