Rechtsbescherming bij academische examens. De beroepsprocedure ex artikel 40 WUB


Sinds 1970 bestaat de mogelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs in beroep te gaan tegen beslissingen en behandelingen in het kader van examinering. In 1981 is bij de Wet Twee-fasenstructuur de beroepsregeling van artikel 40 WUB ingrijpend gewijzigd. 3 Ondermeer is de facultaire beroepscommissie vervangen door het universitaire college van beroep voor de examens. De vraag is nu of de wijziging ook een verbetering van de rechtsbescherming betekent. De mate waarin een beroepsinstantie rechtsbescherming kan bieden is ondermeer afhankelijk van de toetsingsgronden en van de bevoegdheden van die instantie bij de uitspraak. Verder spelen ook de toegankelijkheid, rechtshulp en procedurele (on)mogelijkheden een rol.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. Padmos

Verschijning: januari 1985

Archiefcode: AA19850016