Toont alle 5 resultaten

De ratificatie en de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon

W.C.E. Rasing, H.C.F.J.A. de Waele

Post thumbnail

Het Verdrag van Lissabon beoogt de Europese Unie transparanter, efficiënter en democratischer te maken. Vanwege de negatieve uitslag van het referendum in Ierland in juni 2008, zal het met vertraging in werking treden, op zijn vroegst begin 2010. Omdat Ierland echter niet het enige ‘probleemland’ is, bestaat er een kans dat het Verdrag helemaal niet meer in werking treedt. Dit artikel zoomt in op de juridische en politieke complicaties bij het ratificatieproces in Ierland, Tsjechië, Duitsland en Polen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de concessies die de Ierse regering heeft losgeweekt van de EU, als wisselgeld voor het houden van een tweede referendum. We stuiten op een aantal merkwaardige paradoxen, onder meer omdat deze concessies pas bij een volgende toetredingsronde bindend worden. Ten slotte bezien we kort hoe de EU nog uit de impasse kan komen als de Ierse bevolking later dit jaar opnieuw ‘nee’ zegt, of als het Verdrag in een andere lidstaat schipbreuk lijdt. Daarbij komt niets meer of minder op het spel te staan dan het voortbestaan van de Unie zoals we die vandaag de dag kennen.

Maart 2009
AA20090166

Een jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon: voldoen de institutionele wijzigingen?

J.W. Sap

Post thumbnail Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is een groot aantal veranderingen in het institutionele recht van de Europese Unie gerealiseerd, zonder meer de meest revolutionaire wijziging sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. Pas over een paar jaar zullen de consequenties diepgaand kunnen worden geanalyseerd, maar na het eerste jaar kunnen al kanttekeningen worden geplaatst, die overigens niet stemmen tot grote vrolijkheid.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2011
AA20110112

Het Bundesverfassungsgericht over het Verdrag van Lissabon

R. de Lange

Post thumbnail Op 30 juni 2009 sprak Andreas Voßkuhle, de ¬45-jarige vice-president van het Bundesverfassungsgericht (BverfG), het Federale Constitutionele Hof van de Bondsrepubliek Duitsland, het arrest uit in zaak 2 BvE 2/08 en een vijftal daarmee verbonden zaken.1 Centraal stond een rechtsvraag die al vele maanden de politieke en juridische aandacht gevangen hield: is het Verdrag van Lissabon (2008) in overeenstemming met de Duitse grondwet?

Januari 2010
AA20100026

The impact of the Treaty of Lisbon on European Criminal Law

I. Peçi

Post thumbnail In dit artikel poogt Idlir Peçi de impact van het Verdrag van Lissabon op het strafrecht in de Europese Unie te bespreken. Vooral de meest opvallende en belangrijke veranderingen komen aan bod, zoals onder andere de wetgevende macht van de Europese Unie op het gebied van de harmonisatie van strafrecht en de uitbreiding van de rechtsprekende macht van het Hof van Justitie aangaande strafrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2010
AA20100869

Tijd voor externe controle op de mensenrechten binnen de Europese Unie?

De (niet) toetreding van de EU tot het EVRM

A. Lazowski, R.A. Wessel

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het ontwerpverdrag over toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden afgewezen. Het Hof van Justitie ziet nog veel problemen met betrekking tot een externe controle op het EU-beleid. De vraag is echter of de Unie deze controle langzamerhand niet zou moeten aandurven.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2015
AA20150674

Toont alle 5 resultaten