Toont alle 7 resultaten

Belaging, persoonlijke levenssfeer en ‘freedom of movement’

Th.A. de Roos

Hoge Raad 29 juni 2004 (Strafkamer), nr. 02051/03, ECLI:NL:HR:2004:AO5710 Gedragingen als omschreven in artikel 285b Sr kunnen ook strafbaar zijn voor zover zij zich op de openbare weg hebben afgespeeld. Dit levert geen strijd op met artikel 2 lid 1 Vierde protocol EVRM (Liberty of movement)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2004
AA20040788

De stijl van de rechter in de West

E.H. Hondius

Deze column behandelt de manier van rechtspreken, die volgens de columnist in Nederland vrij saai is, in tegenstelling tot de Engelse.

Opinie | Column
oktober 2004
AA20040719

Het beroepsgeheim reikt over de dood heen; een onhoudbare stelling?

W.L.J.M. Duijst , E. Thoonen

Post thumbnail Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2018
AA20180777

maart 1995

Katern 54: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 2001

Katern 81: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

september 2005

Katern 96: Mediarecht

A.W. Hins

Privacybescherming en ‘Caller ID’

A.C.M. Nugter

Dit artikel handelt over ‘Caller ID’, een nieuwe ontwikkeling is telefoons. Deze extra faciliteit houdt in dat degene die wordt gebeld op zijn toestel het nummer ziet verschijnen van degene die hem belt. Een ongecensureerde invoering van van Caller ID kan op gespannen voet staan met de bescherming van de privacy in het telefoonverkeer. In dit artikel wil ik met name aandacht schenken aan de relatie Caller ID - privacybescherming. Daartoe wordt in dit artikel allereerst nader omschreven wat Caller ID nu eigenlijk inhoudt en wat de introductie van deze techniek betekent voor de privacy van de burger. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop in de Verenigde Staten en in Frankrijk met deze problematiek wordt omgegaan. Daarna worden de mogelijkheden tot bescherming naar huidig Nederlands recht besproken. Tot slot komt een recent verschenen Ontwerp Richtlijn van de EEG aan de orde.

Opinie | Column
december 1990
AA19900945

Toont alle 7 resultaten