Resultaat 25–30 van de 30 resultaten wordt getoond

Prijsdiscriminatie, privacy, en publieke opinie

J.P. Poort, F.J. Zuiderveen Borgesius

Post thumbnail Webwinkels zijn technisch in staat om elke consument een andere prijs aan te bieden: online prijsdiscriminatie. Dit artikel bespreekt twee enquêtes over dergelijke praktijken die zijn gehouden onder de Nederlandse bevolking en onderzoekt de implicaties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor online prijsdiscriminatie.

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190580

Privacybescherming en ‘Caller ID’

A.C.M. Nugter

Dit artikel handelt over ‘Caller ID’, een nieuwe ontwikkeling is telefoons. Deze extra faciliteit houdt in dat degene die wordt gebeld op zijn toestel het nummer ziet verschijnen van degene die hem belt. Een ongecensureerde invoering van van Caller ID kan op gespannen voet staan met de bescherming van de privacy in het telefoonverkeer. In dit artikel wil ik met name aandacht schenken aan de relatie Caller ID - privacybescherming. Daartoe wordt in dit artikel allereerst nader omschreven wat Caller ID nu eigenlijk inhoudt en wat de introductie van deze techniek betekent voor de privacy van de burger. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop in de Verenigde Staten en in Frankrijk met deze problematiek wordt omgegaan. Daarna worden de mogelijkheden tot bescherming naar huidig Nederlands recht besproken. Tot slot komt een recent verschenen Ontwerp Richtlijn van de EEG aan de orde.

Opinie | Column
december 1990
AA19900945

Proportionaliteit en abstractie van gegevensverwerking

B.P.F. Jacobs

Post thumbnail Proportionaliteit ziet op een redelijke verhouding tussen een inbreuk en het nagestreefde doel. In de praktijk zijn proportionaliteitsafwegingen lastig bij de verwerking van grote hoeveelheden persoonsgegevens, zeker wanneer de uiteindelijke uitkomst niet, of slechts in een enkel geval, tot personen herleidbaar is. Deze amuse stelt een nieuw begrip voor dat zijn nut zou kunnen hebben bij proportionaliteitsafwegingen: abstractie van de verwerking.

Opinie | Amuse
april 2023
AA20230246

Publiciteit over strafzaken: de rol van de gerechten

L. Noyon

Post thumbnail Gerechten verstrekken informatie aan de pers over aankomende strafzaken, zodat journalisten zich hierop kunnen voorbereiden. Deze informatieverstrekking geschiedt soms ruimhartig, door het verstrekken van niet-geanonimiseerde afschriften van dagvaardingen, en soms summier. Bij dergelijke informatieverstrekking dienen gerechten zich echter rekenschap te geven van het spanningsveld tussen effectieve openbaarheid van rechtspleging enerzijds en bescherming van de (privacy)rechten van hen die in een strafzaak worden betrokken anderzijds. In deze bijdrage wordt de huidige praktijk in dat licht bezien. Besloten wordt met enkele aanbevelingen voor verbetering.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220851

Publieke handhaving en technologiereuzen: de noodzaak voor transdisciplinaire samenwerking tussen autoriteiten

B. Beems

Post thumbnail Het recht kent verschillende instrumenten om de sterke economische machtspositie van grote platformen te beteugelen. Traditioneel kunnen er verschillende rechtsgebieden worden toegepast, zoals het mededingings- en het datarecht. Door de verdienmodellen op datamarkten en recente regelgevende ontwikkelingen lijken de grenzen tussen genoemde rechtsgebieden in toenemende mate te vervagen. Dit kan leiden tot overlappende bevoegdheden van verschillende autoriteiten in de handhaving van Big Tech. Deze bijdrage gaat in op deze overlappende bevoegdheden en mechanismen om deze overlap te stroomlijnen.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2023
AA20230169

Spanningen bij de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming door de faillissementscurator

M.D. Reijneveld

Op 30 januari 2023 promoveerde Minke Reijneveld aan de Radboud Universiteit met het proefschrift ‘Gegevensbescherming in faillissement’. In deze bijdrage vertelt ze over haar onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2023
AA20230379

Resultaat 25–30 van de 30 resultaten wordt getoond