Toont alle 9 resultaten

De onrechtmatige overheidsdaad een bijzonder leerstuk

L. di Bella

Post thumbnail

Ook de overheid kan aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige daad. Gelden bij overheidsaansprakelijkheid dezelfde voorwaarden als bij aansprakelijkheid van private partijen? Een onderzoek naar de bijzondere positie van de overheid in het aansprakelijkheidsrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2014
AA20140782

Discotheek Arena: over handhaving, formele rechtskracht en overheidsaansprakelijkheid

Rechtsvraag (3320 Bestuursrecht/Overheidsaansprakelijkheid

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik

Deze rechtsvraag heeft betrekking op de bestuursrechtelijke handhaving en overheidsaansprakelijkheid.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2007
AA20070177

Even Apeldoorn bellen

Overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen

J.P. van den Berg

In het achter ons liggende decennium heeft de burgerlijke rechter de overheidsaansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van een vernietigde beschikking ontwikkeld, met als voorlopig sluitstuk het arrest Velsen/De Waard. In dit arrest besliste de Hoge Raad dat ten behoeve van de vernietiging in de administratieve procedure gemaakte kosten van rechtsbijstand via artikel 1401 BW voor vergoeding in aanmerking komen. Het arrest heeft inmiddels een stroom van reacties opgeleverd. J.P. van den Berg zet uiteen dat de uitspraak van de Hoge Raad een logische laatste stap was en geheel in de lijn der verwachtingen lag. Een geslaagde schadevergoedingsactie tegen de overheid op grond van artikel 1401 BW zal aan de vereisten van onrechtmatigheid, schuld, causaal verband en relativiteit moeten zijn voldaan. Deze vereisten worden afzonderlijk bespreken, waarbij zal blijken dat aan de onrechtmatigheid, schuld en relativiteit nauwelijks nog zelfstandige betekenis toekomt. De vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt zal voor de burgerlijke rechter het zwaartepunt vormen bij de beoordeling van een vordering tot schadevergoeding. Om zich tegen de gevolgen van aansprakelijkheid te wapenen, is het voor overheidsorganen zaak zich te verzekeren tegen eventuele schadeclaims. Daarom wordt in deze bijdrage tevens ruime aandacht besteed aan de aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten.

Verdieping | Studentartikel
december 1990
AA19900921

september 1989

Katern 32: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

juni 1996

Katern 59: Europees recht

- UL Europa Instituut

Mogen wij u even aanspreken? (Digitaal boek)

Acht aspecten van aansprakelijkheid

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Onderzoek naar enkele aspecten van aansprakelijkheid vanuit het overheidsaansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, financieel recht en vanuit een grondrechtelijk perspectief.

9789069166735 - 28-05-2015

Onrechtmatige rechtspraak: een nieuw criterium

V.V.R. van Bogaert

Wat nu als de rechter je onderneming failliet verklaard, dit in hoger beroep dit wordt teruggedraaid, maar de curator de spullen al verkocht heeft? In het Nederlandse recht is het niet langer mogelijk om de rechter in persoon aan te spreken, maar ook de staat aansprakelijk stellen is in dit geval zeer moeilijk en kan alleen bij schending van artikel 6 EVRM (Fair Trail)

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2006
AA20060109

Overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland

H.J.Th.M. van Roosmalen

De stelsels van buiten-contractuele overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland zijn werkelijk verschillend. De verwachting dat de uitkomsten in vergelijkbare gevallen toch wel min of meer vergelijkbaar zullen zijn, zal na het lezen van dit boek niet geheel worden ingelost. Deze dissertatie kiest in de eerste plaats een constitutioneel perspectief en richt de blik pas in de tweede plaats op het civiele recht en het bestuursrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2007
AA20070806

Wat doet de Hoge Raad anno 2015 in het aansprakelijkheidsrecht?

T. Hartlief

Post thumbnail

Hoewel op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht niet langer enkel uitdijing de klok slaat, zit er nog altijd veel beweging én potentieel in dit rechtsgebied. Méér dan de wetgever heeft de Hoge Raad de leiding. Hij geeft nadrukkelijk invulling aan zijn rechtsvormende taak. Wat doet de Hoge Raad anno 2015 in het aansprakelijkheidsrecht?

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
november 2015
AA20150914

Toont alle 9 resultaten