Toont alle 9 resultaten

Commerciële aspecten van de sport

H.T. van Staveren

Vercommercialisering heeft te maken met de verkoop van een product. Dat product bestaat uit de sportprestaties van de sportorganisatie — de club, de bond of een andere soortgelijke organisatie — en uit de sportprestaties van de betrokken sporters. Bij de verkoop van het product is natuurlijk van groot belang wie de rechten op die prestaties kan doen gelden. Dit artikel gaat in op de rechten van de sportorganisatie en de sporter op hun respectievelijke prestaties alsmede op de verhouding tussen die rechten.

Overig | Rode draad | Sport en recht
December 1996
AA19960744

Dividendtoerisme: de beneficial owner in verdragssituaties

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 6 april 1994, nr. 28 638, ECLI:NL:HR:1994:ZC5639, BNB 1994/217. Ook bekend als marketmaker-arrest. Belastingrecht zaak met een internationale kant waarbij het gaat om de koop van dividend bewijzen en daarmee samenhangende fiscale problematiek. De Hoge Raad oordeelt als volgt: 'Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde koper van dividendbewijzen met betrekking tot reeds gedeclareerde doch nog niet betaalbaar gestelde dividenden Koninklijke Olie heeft ingevolge het verdrag met het Verenigd Koninkrijk recht op teruggaaf van 10% dividendbelasting'. In de noot wordt verder ingegaan op de dividendbelasting en de verrekening bij internationale verhoudingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1994
AA19940841

Fiscaal beleid inzake immateriële schadevergoedingen van werkgevers aan werknemers

R. Weber

In het civiele recht zijn in ruime mate mogelijkheden tot toekenning van (im)materiële schadevergoedingen aan (ex)-werknemers aanwezig. Men realiseert zich hierbij vaak niet, dat de fiscus ten aanzien van dergelijke schadevergoedingen in veel gevallen heffingsbevoegdheden heeft, waardoor het netto bedrag aanzienlijk lager kan uitvallen. Dit artikel zal pogen deze problematiek enigermate te systematiseren.

Verdieping | Studentartikel
Juli 1992
AA19920393

Het vermogen van vrouwen

G. Oly

In dit artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt ingegaan op de emancipatie van de vrouw en de verhouding daarbij met arbeid. Vrouwen doen met name onbetaald (huishoudelijk werk). In het artikel wordt ingegaan op welke manier vrouwen zelfstandig worden door arbeid, de waarde van huishoudelijk werk, de gekapitaliseerde huisvrouw en het recht, de verhoudingen tussen inkomen en vermogen en vermogensrecht en discriminatie.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
Juni 1992
AA19920326

Kosten van kantoorruimte

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 13 maart 1996, nr. 31286, ECLI:NL:HR:1996:AA1999, BNB 1996/171 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de aftrekbaarheid van de kosten van de huur van kantoorruimte bij de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk indien het grootste gedeelte van het inkomen ook daadwerkelijk in deze gehuurde kantoorruimte wordt verdiend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1996
AA19960639

Nawoord bij bovenstaande reactie

F.A.W. Bannier

Post thumbnail In dit artikel gaat de oorspronkelijke auteur in op de binnengekomen reactie over zijn artikel over sociale rechtshulp.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 2009
AA20090075

Verevening pensioenrechten bij scheiding

L.M.A. Verschuur-de Sonnaville

Bespreking van de wet die de verevenening van pensioenrechten mogelijk maakt. Het startsein hiervoor is gegeven door een arrest van de Hoge Raad. De nieuwe wet kleedt de regels geschept door de Hoge Raad verder in voor de rechtspraktijk. In het artikel worden de belangrijkste aspecten van de wet besproken. Ook het overgangsrecht komt aan de orde. Daarnaast is er in het artikel nog een literatuurlijst opgenomen met aanverwante literatuur.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 1995
AA19950866

Waardering van een privé ontwikkeld bedrijfsmiddel

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 9 maart 1994, nr. 29 010, ECLI:NL:HR:1994:ZC5615, BNB 1994/178 met noot G. Slot, FED 1994/308 met aantekening D.J. van Dommelen Deze belastingrecht zaak betreft het volgende: Inbreng van een studiepakket in een onderneming. Hierbij wordt vervolgens de volgen de rechtsregel gemaakt door de Hoge Raad: 'De waarde waarvoor het pakket in de ondernemingsbalans kan worden opgenomen, is beperkt tot het bedrag van de kosten dat nog niet ten laste van het inkomen is gebracht.'

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1995
AA19950801

Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders en commissarissen

E.D.G. Kiersch

In dit artikel wordt de nieuwe Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders commissarissen die in boek 2 BW is verwerkt, besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 2003
AA20030058

Toont alle 9 resultaten