Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond

Juni 2003

Katern 87: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, H.O. Kerkmeester

September 2003

Katern 88: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

Juni 2005

Katern 95: Europees privaatrecht

J.W. Rutgers

Over de grens. Staatsaansprakelijkheid en de doden aan de grenzen van Europa

T.P. Spijkerboer

Post thumbnail In dit artikel wil de auteur zich richten op de vraag of de Europese landen verantwoordelijk zijn voorde gevolgen van de manier waarop zij hun grenzen bewaken. Dat leidt tot twee moeilijke kwesties: (1) vinden de beweerde schendingen van de rechten van migranten plaats binnen de rechtsmacht van de betrokken Europese landen? (2) Hebben de betrokken Europese landen een positieve verplichting om hun grensbewaking zo op te zetten en uit te voeren dat het aantal doden dat daarbij valt tot een minimum beperkt blijft? Om praktische redenen oriënteert de auteur zich op het EVRM en blijven andere bronnen van internationaal recht – op één uitzondering na – buiten beschouwing laten.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2009
AA20090623

Politie en justitie in de Europese Unie

A.H.J. Swart

Met het in werking treden van het Verdrag van Amsterdam is de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie een geheel nieuwe fase ingegaan. Daarin staat het garanderen aan de Europese burger van ‘een hoog niveau van zekerheid in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid ’ centraal. In hoog tempo wordt aan dit streven op tal van verschillende manieren uitvoering gegeven. Democratische en rechterlijke controle blijven daarbij vooralsnog ten achter.

Mei 2001
AA20010409

Richtlijnen: 25 jaar later

S. Prechal

Sacha Prechal promoveerde 25 jaar geleden op een proefschrift over richtlijnen, getiteld 'Directives in European Community Law. A Study on EC Directives and their Enforcement by National Courts'. In deze bijdrage blikt ze terug op haar proefschrift en wat er sindsdien op dit gebied is gebeurd.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
Oktober 2019
AA20190815

Sociaal beleid en harmonisatie van sociale wetgeving: stiefkind en zorgenkind

E. Steyger

In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen de Europese integratie en de sociale wetgeving in Europa centraal. Waar dit voorheen een ondergeschoven kindje was, lijkt daar sinds 1992 met de Europese Akte verandering in te komen. In dit artikel wordt ingegaan op de harmonisatie binnen de lidstaten en de bevoegdheden van de lidstaten zelf. Verder wordt er nog ingegaan op de verschillend tot stand gebrachte detailregelingen.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890478

Verleden, heden en toekomst van het Europees contractenrecht

H.N. Schelhaas

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt de harmonisatiebeweging van het Europees contractenrecht van de afgelopen decennia geanalyseerd, waarbij aandacht wordt besteed aan het Unierecht en niet-bindende regelgeving als de Principles of European Contract Law. In ieder geval zijn drie stadia te herkennen: waar in het begin nog werd gepleit voor een alomvattend Europees Burgerlijk Wetboek, werd later een stap terug gezet en werd gepoogd alleen grote delen van het contractenrecht te harmoniseren. Het huidige stadium is weer verder afgeschaald: vanuit een centrale thematiek – nu de interne digitale markt – wordt uniforme regelgeving ontworpen. Op basis van deze tendensen wordt nader ingegaan op de toekomst van de harmonisatieontwikkeling.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2021
AA20210573

Vrij verkeer van goederen voor en na 1992

B.L.P. van Reeken

In het kader van 1992 wordt een hernieuwde poging gedaan om de gemeenschappelijke markt te realiseren. Het vrije verkeer van goederen speelt daarbij een grote rol. De belangrijkste belemmeringen daarvan komen voort uit technische voorschriften van de Lid-Staten. Daarom in dit artikel een stukje over welke belemmeringen er nog zijn, iets over de oude, en iets over de nieuwe aanpak om die te verwijderen. Tenslotte nog iets over de gevolgen van die nieuwe aanpak voor de burger.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890361

Wordt de Europese Gemeenschap een sociale unie?

J. van Rens

In dit artikel wordt de vraag gesteld of de Europese Gemeenschap een sociale unie kan worden. Daartoe worden eerst enkele achtergronden bij het sociale beleid binnen Europa geschetst. Het verschil tussen wetgeving en zelfregulering wordt geschetst net als regelgeving die op nationaal niveau en Europees niveau tot stand komt. Verder wordt er nog in gegaan op vraagstukken rondom werkgelegenheid en medezeggenschap. Tenslotte komen Europese arbeidsverhoudingen en basisrechten van werknemers aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890486

Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond