Showing all 9 results

Artikel 8:22 Awb: schakel tussen de curator en de bestuursrechtelijke beroepsprocedure

T. Barkhuysen, E.M.N. Noordover

Om de consequenties van een faillissement voor de procedure bij de bestuursrechter te regelen, is artikel 8:22 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen. In deze aflevering van 'Ode aan de schakelbepalingen' wordt artikel 8:22 Awb nader beschouwd.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
April 2017
AA20170268

Doorbraak van aansprakelijkheid in het IPR

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Vijfde kamer) 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:490, zaak C‑147/12 (ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB tegen Frank Koot, Evergreen Investments BV (Öfab))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2013
AA20130948

Gevaarzetting en doorbraak van aansprakelijkheid

S.M. Bartman

Hoge Raad 1 september 2009, LJN: BH4033, NJ 2009/565, m. nt. PvS, JOR 2009/309, m. nt. Spinath (Comsys-Van den End q.q.) Faillissementsrecht. Procesrecht. Schending van de verplichting in de appeldagvaarding ex art. art. 111 lid 2, aanhef en onder j, Rv. het in art. 140 lid 2 Rv., genoemde rechtsgevolg te vermelden dat intreedt indien niet alle gedaagden op de voorgeschreven wijze in het geding verschijnen; voor de geïntimeerde jegens wie verstek is verleend en die in hoger beroep in het ongelijk is gesteld, stond zowel het rechtsmiddel van verzet als het rechtsmiddel van cassatieberoep open; nu cassatieberoep is ingesteld, kon geen verzet meer worden ingesteld; doorbraak van aansprakelijkheid; holding moedermaatschappij en enig aandeelhouder van dochtervennootschappen; vordering tot schadevergoeding bestaande in tekort faillissement dochter; bijzondere zorgplicht holding jegens crediteuren van gefailleerde dochter, welke zijn grondslag vindt in de door holding opgezette structuur met daaraan inherente risico’s voor de crediteuren van de gefailleerde dochter en de keuze om de activiteiten van de betreffende dochter ‘going concern’ voort te zetten in de wetenschap dat daardoor binnen de groep de crediteuren zouden worden benadeeld zodra de financiering in rekening-courant door holding zou worden beëindigd; in de gegeven omstandigheden diende holding zich de belangen van schuldeisers aan te trekken; holding die schuldeisers niet heeft gewaarschuwd voor penibele financiële positie van gefailleerde aansprakelijk voor tekort in faillissement van dochter; handelingen holding niet aan dochter toegerekend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2010
AA20100102

Insolventierecht 2020

C.M. Harmsen

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 april 2020.

9789492766991 - 18-5-2020

Jurisprudentie Faillissementsrecht 1953-2019

D.F.H. Stein

Een selectie van de belangrijkste uitspraken en annotaties op het gebied van het Faillissementsrecht van 1953- 2019, met relevantie voor zowel het onderwijs als de praktijk.

9789492766854 - 17-10-2019

Jurisprudentie Fiscaal Insolventierecht 1983-2019

A.J. Tekstra

Alle voor de praktijk en het onderwijs relevante uitspraken van 1983 tot 2019 op het gebied van het fiscale insolventierecht; een terrein dat steeds verder in opkomst is.

9789492766694 - 30-8-2019

Jurisprudentie Privaatrecht 1957-2013

Een selectie privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties, die van 1957-2013 in Ars Aequi zijn verschenen. Alle uitspraken zijn speciaal ten behoeve van het onderwijs door hoogleraren voorzien van een uitgebreide annotatie.

9789069166148 - 6-1-2014

Juni 1988

Katern 27: Handelsrecht

B. Wessels

Juni 1989

Katern 31: Handelsrecht

B. Wessels

Showing all 9 results