Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Artikel 8:22 Awb: schakel tussen de curator en de bestuursrechtelijke beroepsprocedure

T. Barkhuysen, E.M.N. Noordover

Post thumbnail

Om de consequenties van een faillissement voor de procedure bij de bestuursrechter te regelen, is artikel 8:22 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen. In deze aflevering van 'Ode aan de schakelbepalingen' wordt artikel 8:22 Awb nader beschouwd.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
april 2017
AA20170268

Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht

Van eigendom naar product-as-a-service

E.C.A Vermeulen

Post thumbnail Dit cahier behandelt de (on)mogelijkheden die het huidige goederen- en faillissementsrecht bieden om circulair bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het product-as-a-service-model, te faciliteren.

9789493199156 - 22-09-2020

Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht (Digitaal boek)

Van eigendom naar product-as-a-service

E.C.A Vermeulen

Post thumbnail Dit cahier behandelt de (on)mogelijkheden die het huidige goederen- en faillissementsrecht bieden om circulair bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het product-as-a-service-model, te faciliteren.

9789493199156 - 22-09-2020

Doorbraak van aansprakelijkheid in het IPR

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Vijfde kamer) 18 juli 2013, zaak C‑147/12, ECLI:EU:C:2013:490 (ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments BV (Öfab))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130948

Gevaarzetting en doorbraak van aansprakelijkheid

S.M. Bartman

Hoge Raad 1 september 2009, nr. C07/203HR, ECLI:NL:HR:2009:BH4033, LJN: BH4033, NJ 2009/565, m. nt. PvS, JOR 2009/309, m. nt. Spinath (Comsys/Van den End q.q.) Faillissementsrecht. Procesrecht. Schending van de verplichting in de appeldagvaarding ex art. art. 111 lid 2, aanhef en onder j, Rv. het in art. 140 lid 2 Rv., genoemde rechtsgevolg te vermelden dat intreedt indien niet alle gedaagden op de voorgeschreven wijze in het geding verschijnen; voor de geïntimeerde jegens wie verstek is verleend en die in hoger beroep in het ongelijk is gesteld, stond zowel het rechtsmiddel van verzet als het rechtsmiddel van cassatieberoep open; nu cassatieberoep is ingesteld, kon geen verzet meer worden ingesteld; doorbraak van aansprakelijkheid; holding moedermaatschappij en enig aandeelhouder van dochtervennootschappen; vordering tot schadevergoeding bestaande in tekort faillissement dochter; bijzondere zorgplicht holding jegens crediteuren van gefailleerde dochter, welke zijn grondslag vindt in de door holding opgezette structuur met daaraan inherente risico’s voor de crediteuren van de gefailleerde dochter en de keuze om de activiteiten van de betreffende dochter ‘going concern’ voort te zetten in de wetenschap dat daardoor binnen de groep de crediteuren zouden worden benadeeld zodra de financiering in rekening-courant door holding zou worden beëindigd; in de gegeven omstandigheden diende holding zich de belangen van schuldeisers aan te trekken; holding die schuldeisers niet heeft gewaarschuwd voor penibele financiële positie van gefailleerde aansprakelijk voor tekort in faillissement van dochter; handelingen holding niet aan dochter toegerekend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2010
AA20100102

Insolventie Procesdossier

C. Hafkamp, J.B.A. Jansen, C. van de Kraats

Post thumbnail In dit Insolventie Procesdossier wordt een globaal beeld geschetst van de diverse (proces)stukken waarmee de curator, maar ook anderen binnen het faillissementsproces, te maken kunnen krijgen. Het biedt studenten en praktijkjuristen een beter begrip van en een praktisch inzicht in het faillissementsrecht.

9789493333079 - 12-02-2024

Insolventierecht 2024

C.M. Harmsen

Post thumbnail Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 januari 2024. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

9789493333116 - 01-02-2024

Jurisprudentie Faillissementsrecht 1953-2019 (Digitaal boek)

D.F.H. Stein

Post thumbnail Een selectie van de belangrijkste uitspraken en annotaties op het gebied van het Faillissementsrecht van 1953- 2019, met relevantie voor zowel het onderwijs als de praktijk.

9789492766854 - 17-10-2019

Jurisprudentie Fiscaal Insolventierecht 1983-2019 (Digitaal boek)

A.J. Tekstra

Post thumbnail Alle voor de praktijk en het onderwijs relevante uitspraken van 1983 tot 2019 op het gebied van het fiscale insolventierecht; een terrein dat steeds verder in opkomst is.

9789492766694 - 30-08-2019

Jurisprudentie Goederen- en insolventierecht 1975-2020

M.M. van Campen, K.K.E.C.T. Swinnen, M.L. Tuil, R. Westrik

Post thumbnail Selectie van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het goederen- en insolventierecht, chronologisch geordend van 1975 tot en met 2020.

9789493199118 - 21-08-2020

Jurisprudentie Internationaal Insolventierecht 2020 (Digitaal boek)

B.A. Schuijling, D.F.H. Stein

Post thumbnail Selectie van de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EG/EU en de Hoge Raad op het gebied van het internationaal insolventierecht, chronologisch geordend van 1955 tot en met 2020.

9789492766816 - 21-08-2020

juni 1988

Katern 27: Handelsrecht

B. Wessels

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond