Toont alle 3 resultaten

De moraal van de vervuiler

P. Kreijger, P. de Vries

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het Pikmeer-arrest waarin is bepaald dat de staat niet strafrechtelijk vervolgd kan worden voor handelen van een ambtenaar indien deze handelaar handelt binnen zijn bestuursrechtelijke bevoegdheden. De auteurs gaan in op het feit dat milieuvervuiling begaan door de overheid weliswaar niet strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden maar de weg voor civiele aansprakelijkheid is nog steeds open.

Opinie | Redactioneel
oktober 1996
AA19960611

Meer dan geld alleen

Resultaten van een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot civiele aansprakelijkheid

A.J. Akkermans, H. Elffers, R.M.E. Huver, K.A.P.C. van Wees

Bij herzieningen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht worden vaak veronderstellingen gedaan over hoe slachtoffers en naasten over de betreffende herziening denken en in hoeverre deze aan hun behoeftes tegemoet komt. Dat zijn echter vaak niet meer dan hypotheses. Exemplarisch is in dit verband de discussie rond het wetsvoorstel affectieschade. In die discussie hebben allerlei partijen het nodige aangevoerd over wat slachtoffers wel en niet zouden willen, maar empirische gegevens om deze veronderstellingen te onderbouwen ontbreken grotendeels. Dit heeft toenmalig minister Donner ertoe gebracht om onderzoek te laten verrichten naar de verwachtingen die slachtoffers en hun naasten van het aansprakelijkheidsrecht hebben (ook in meer brede zin dan enkel ten aanzien van affectieschade), en wat in deze hun behoeftes zijn. In dit kader is door het Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht (IGER) van de Vrije Universiteit Amsterdam onlangs een eerste verkennend onderzoek afgerond. In dit artikel zullen de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek worden gepresenteerd. Allereerst zal echter kort worden stilgestaan bij een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek: het debat over het wetsvoorstel affectieschade.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070852

Zorgplicht van scholen voor de kwaliteit van het onderwijs

B.M. Paijmans

Post thumbnail Op 17 mei 2013 promoveerde Brechtje Paijmans aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen. Promotor was prof.mr. I. Giesen. In deze bijdrage schrijft zij over haar onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2014
AA20140156

Toont alle 3 resultaten