Toont alle 11 resultaten

Aanbestedingsrecht en grote infrastructurele projecten: een gelukkig huwelijk?

P.H.L.M. Kuypers

Post thumbnail

De media zijn meestal gericht op zaken die fout lopen. Grote infrastructurele projecten gaan in de beleving van de media of één van de betrokken partijen regelmatig mis. Dat heeft een dubbele nieuwswaarde. Het gaat om zaken die niet goed gaan en het zijn projecten die vaak van maatschappelijk belang zijn. Deze bijdrage onderzoekt of daadwerkelijk sprake is van een relatie tussen problemen bij grote projecten en het aanbestedingsrecht.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
oktober 2017
AA20170843

Consequenties van weigering door Rusland en China om deel te nemen aan zeerechtarbitrage

O. Spijkers

Post thumbnail

Wat zijn de juridische en praktische consequenties van niet-deelname, door de verwerende staat, aan zeerechtarbitrage? Deze vraag wordt behandeld door de niet-deelname van Rusland aan de Arctic Sunrise-arbitrage en de niet-deelname van China aan de arbitrage inzake de Zuid-Chinese Zee, te bestuderen en deze procedures met elkaar te vergelijken. Hoe ver moeten de arbiters gaan om, ondanks de afwezigheid van één van de twee partijen in het geschil, toch tot een gebalanceerd oordeel te komen? Moeten de arbiters dan zelf maar argumenten gaan bedenken die de niet-deelnemende Staat mogelijk had kunnen opwerpen of gaat dat te ver?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
december 2017
AA20171016

De Europese handel in broeikasgasemissierechten: naar verbeteringen in de toepassing

M.G.W.M. Peeters

Post thumbnail

De Europese Unie heeft voor het realiseren van haar klimaatdoelstellingen reeds in 2003 een regeling voor verhandelbare broeikasgasemissierechten aangenomen. Dit instrument wordt ook wel ‘emissiehandel’ genoemd. De toepassing hiervan is vanuit oogpunt van milieu-effectiviteit in principe heel aantrekkelijk omdat een EU-wijde, steeds scherper wordende limiet geldt voor de uitstoot van broeikasgassen. Inmiddels is ruim ervaring opgedaan met het functioneren van dit marktconforme instrument, en uit de praktijk blijkt dat zowel een aantal belangrijke wetswijzigingen is doorgevoerd als ook veel rechterlijke uitspraken zijn gedaan. Welke lessen kunnen hieruit worden afgeleid?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
november 2017
AA20170940

De Rhodische zeewet: te land en ter zee, niet in de lucht

De avarij-grosse regeling en haar historische wortels

F. Brandsma

Post thumbnail

De lex Rhodia begon zijn tocht op Rhodos, zeilde naar Rome, deed Bologna aan, belandde aan de Friese Zuiderzeekust, wist Oostenrijk te bereiken en vaart nog steeds op rivieren en zeeën. Frits Brandsma doet verslag van de reis.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
juni 2017
AA20170545

Infrastructurele NIMBY-projecten: de balans tussen algemeen belang en rechtsbescherming en nadeelcompensatie voor de burger

A.G. Bregman, J.J. Karens

Post thumbnail

In dit artikel gaan de auteurs in op de totstandkoming van zogenaamde NIMBY-projecten; grote infrastructurele projecten die een algemeen belang dienen, maar die niemand in zijn achtertuin gerealiseerd wil zien. Daarbij komen tevens de mogelijkheden voor rechtsbescherming en eventuele schadevergoeding aan de orde, alsmede de wijzigingen die de komende Omgevingswet daarin aanbrengt.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
mei 2017
AA20170446

Kwalificatie en uitleg van de overeenkomst van multimodaal vervoer

A.G. Castermans, C.W. Demper

Post thumbnail

De overeenkomst van multimodaal vervoer is er voor vervoer én over land én over zee én door de lucht. De rechtsgevolgen van de regeling ervan in Boek 8 BW zijn complex. Daarom luisteren de kwalificatie en uitleg van de overeenkomst nauw. De uitlegregels uit het algemene vermogensrecht wijzen de weg.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
april 2017
AA20170338

Rode draad ‘Te land, ter zee en in de lucht’

Een juridische wereldreis

M.T. Beumers, P.H.M. Broere, J.R. Duin, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol, P.G.J. Wissink

Post thumbnail

Dit is de inleiding van de Rode draad 2017. Het onderwerp is ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Er zijn de laatste decennia bijzondere ontwikkelingen geweest in onze wateren, onder onze voeten en boven onze hoofden: van ruimtereizen tot moderne piraterij en van drijvende steden tot vluchtelingenstromen. Ars Aequi besteedt in deze serie dan ook graag aandacht aan de juridische consequenties van al deze nieuwe ontwikkelingen te land, ter zee en in de lucht.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
januari 2017
AA20170058

Ruimtemijnbouw: mag dat wel?

T.L. Masson-Zwaan

Post thumbnail

Een aantal ondernemingen heeft geavanceerde plannen om grondstoffen van de maan en asteroïden te ontginnen en commercialiseren. Dit artikel gaat in op de juridische implicaties daarvan. Mag het, en zo ja, onder welke voorwaarden? Wat zegt het internationale recht, en wat is het belang van nationale wetgeving in dit kader?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
september 2017
AA20170740

Ruimtetoerisme: terra incognita

P.M.J. Mendes de Leon

Post thumbnail

Ruimtetoerisme is in ontwikkeling. Er zijn diverse initiatieven genomen, maar geen daarvan heeft tot dusverre tot een commerciële bemande reis naar de ruimte geleid. Zo’n reis spreekt tot de verbeelding en daarom hebben honderden personen zich hiervoor ingeschreven bij ondernemingen die deze reizen aanbieden. Daarbij rijzen juridische vragen, bijvoorbeeld het gebied van toepassing van veiligheidsregels en aansprakelijkheid, die op zijn best gedeeltelijk kunnen worden beantwoord.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
januari 2017
AA20170059

Schengen en Europese integratie

De ruimte zonder binnengrenzen onder druk

G.N. Cornelisse, D. Singels

Post thumbnail

Deze bijdrage schenkt aandacht aan de herinvoering van grenscontroles binnen het Schengengebied als reactie op de komst van een groot aantal migranten in het najaar van 2015. Deze nog steeds voortdurende grenscontroles worden belicht vanuit het perspectief van het Europese recht en betoogd wordt dat de wijze waarop de lidstaten en de Europese Unie vandaag de dag vorm geven aan de ruimte zonder binnengrenzen gezien kan worden als een lakmoesproef voor Europese politieke integratie.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
februari 2017
AA20170144

Wetgever, pas op! De (vrijwel) autonome auto komt eraan

E.F.D. Engelhard

Post thumbnail

In de technologiesector en in de autobranche wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Het zal niet lang meer duren voordat zeer vergaand zelfrijdende auto’s hun intrede doen in het verkeer. Die zullen de verkeersveiligheid bevorderen, zeker op lange termijn, maar ze zullen ook weer nieuwe schaderisico’s introduceren. Dat roept vragen op over de juridische consequenties indien een ongeval plaatsvindt waarbij de zelfrijdende auto is betrokken. Wie is dan aansprakelijk voor de schade? De gebruiker van de auto? De autobranche? Softwareleveranciers? Worden die risico’s wel voldoende ondervangen door het aansprakelijkheidsrecht?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
maart 2017
AA20170230

Toont alle 11 resultaten