Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 74


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. van Kalmthout

Archiefcode: RV20020074

20-12-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2002:AF4985) zaaknummer: 200206010/1

Bewaring

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:42Art. 8:54