Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 6


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20020006

28-10-2002 VN-Mensenrechtencomité (ECLI:NL:RVS:2001:AE2524) zaaknummer: 200104396/1

Asiel

(IVBPR) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art. 7Art. 9, lid 1Art. 9, lid 4