Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 21


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20020021

17-12-2002 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2002:AF2232) zaaknummer: AWB 02/12057

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:2Art. 3:46