Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 14


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20010014

23-08-2001 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2001:AD7631) zaaknummer: AWB 99/11673

dienstweigering

Asiel

Vluchtelingenverdrag Art. 1A