Ars Aequi november 2020


In het gevarieerde novembernummer 2020 van Ars Aequi bespreekt Carla Klaassen de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging op hoofdpunten, enkele mogelijke experimenten (nabijheidsrechter, inzet van deskundigen) en de wenselijkheid van deze wet. Barbra van Gestel geeft in haar artikel een overzicht van de straffen die tot nu toe door Nederlandse rechters zijn opgelegd aan teruggekeerde Syriëgangers en de factoren die daarbij een rol spelen, en Esmée Driessen onderzocht hoe in de praktijk wordt omgegaan met burgerinitiatieven en aansprakelijkheid; initiatiefnemers stellen dat het aansprakelijkheidsrecht hen belemmert, terwijl juristen het tegenovergestelde beweren.

Het voorontwerp Wet seksuele misdrijven beoogt de huidige zedendelicten fundamenteel te herzien. Kai Lindenberg gaat in zijn artikel in op het nieuwe misdrijf ‘seksuele interactie tegen de wil’ in relatie tot ‘aanranding’ en ‘verkrachting’. Daarnaast legt Jaap Hage uit wat de verschillende betekenissen van het begrip ‘bevoegdheid’ zijn, en Jelle Jansen bekijkt van wie een op aarde neergekomen meteoriet is. Reinout Wibier schrijft over de vraag of het privaatrecht een systeem vormt, of bestaat uit losse, onsamenhangende regels, over wat dat betekent voor de wetenschap en de rechtspraktijk en voor de vrijheid van de wetgever om van dat systeem af te wijken.

Verder presenteert Bart van Klink in dit nummer een ‘Vaardighedenkwadrant’ waaruit verschillende opties voor de verdere ontwikkeling van het juridische vaardighedenonderwijs volgen. In de Rode Draad ‘Beschermenswaardige partijen’ bespreekt Iaira Boissevain de bescherming van vechthonden, en Linda Senden legt op de Blauwe Pagina’s de nadelen van trilogen in het Europese wetgevingsproces aan ons voor. Uiteraard is dat nog lang niet alles. Kijk maar naar de inhoudsopgave!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: November 2020

ISSN: 22125205