Toont alle 4 resultaten

De bestuurlijke organisatie van de waterstaat

A. van Hall

Deze beschouwing behandelt de bestuurlijke organisatie rond de overheden die belast zijn met de zorg voor de waterstaat, en de regelgeving die daarop betrekking heeft. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de waterstaatszorg zijn toebedeeld aan zowel instellingen van algemeen bestuur (rijk, provincies, gemeenten) als van functioneel bestuur, te weten de waterschappen. Nadat op hoofdlijnen de regelgeving omtrent de takverdeling is geschetst, vindt een verdieping plaats naar een -ook internationaal bezien- vrij uniek overheidslichaam: het waterschap als doelcorporatie, belast met het beheer van watersystemen. De specifieke inspanningen van waterschappen zijn gericht op de waterkeringen en op de oppervlaktewater- en grondwatervoorkomens. Zowel in de uitvoering van die beheerstaak als in de bestuurlijk organisatie van waterbeheer ligt besloten, dat er talrijke verbanden zijn aan te wijzen tussen waterschappen en mede-overheden. Dat geldt binnen het waterbeheer en ten opzichte van aanpalende beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, milieu, natuur en landschap en der vervoersinfrastructuur. Kortom: wie doet wat? En vervolgens: wat zijn de te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van het nationale en regionale waterbeheer, voorzover het de bestuurlijke aansturing betreft?

Bijzonder nummer | Water
mei 1999
AA19990333

De provincie als geketende reus

Over de vorming van landsdelen en het sluiten van de huishouding

J.L.W. Broeksteeg

Post thumbnail Het kabinet Rutte-II heeft vergaande plannen met de provincie. Uit het regeerakkoord wordt duidelijk dat VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland willen samenvoegen tot de provincie Noordvleugel. Op de lange termijn (2025) wenkt, aldus deze partijen, het perspectief van vijf landsdelen. Dat is niet alles: het regeerakkoord gaat ook uit van ‘een materieel gesloten provinciale huishouding, beperkt tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid’. Het sluiten van de provinciale huishouding betekent, kort weergegeven, een beperking van het aantal belangen dat de provincie mag behartigen. De provincie als reus dus, maar dan wel geketend. In dit artikel werkt Hansko Broeksteeg de plannen verder uit en gaat hij in op de juridische gevolgen van deze voorstellen.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2014
AA20140101

december 1989

Katern 33: Staatsrecht

J. Bokma

Over Waterwolven en Waterschappen

M. van Rijswick

Post thumbnail Nederland is een bijzonder land. Het is de veiligste delta in de wereld, gelegen aan het einde van vier grote transnationale rivieren die in de Noordzee en de Waddenzee uitmonden. Een groot deel van het land is in de afgelopen duizend jaar gewonnen op de zee, meren en rivieren of gecreëerd door afgravingen van veen en daarop volgende inpolderingen. De geschiedenis van Nederland kenmerkt zich door een voortdurende strijd tegen het water. Tegelijkertijd dankt Nederland ook zijn rijkdom aan zijn ligging in een delta. Voor een goed begrip van de organisatie van het waterbeheer in Nederland is het goed eerst de feiten helder voor ogen te hebben.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2010
AA20100788

Toont alle 4 resultaten