Toont alle 8 resultaten

Afluisteren van telefoons

A.H.J. Swart

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 24 april 1990, ECLI:NL:XX:1990:AD5851 (Kruslin & Huvig) Arrest van het EHRM over het afluisteren van telefoons in een strafrechtelijke procedure in Frankrijk waarbij het de volgende algemene regel formuleert: Het afluisteren of op andere wijze onderscheppen van telefoongesprekken vormt een ernstige inmenging in het privéleven en dient daarom met bijzondere nauwkeurigheid in het nationale recht geregeld te zijn. Het is van essentieel belang dat deze regels duidelijk en gedetailleerd zijn en in hun toepassing voor de burger voorzienbaar, in het bijzonder nu de beschikbare technologie steeds verfijnder wordt. Het Franse strafprocesrecht voldoet niet aan deze eisen. Het biedt onvoldoende waarborgen tegen misbruik. Ontbrekende regelingen met betrekking tot gevallen waarin afgeluisterd mag worden, de duur van het afluisteren, het bewaren van opnamen met het oog op beoordeling door de rechter en de verdediging, het wissen of vernietigen daarvan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1991
AA19910160

De telefoontap is de voorstellen van de Commissie-Moons

J.A. Klein Kranenburg

Het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken door justitie is een steeds vaker gehanteerd middel in de strijd tegen de toenemende criminaliteit. Gezien het ingrijpende karakter van de maatregel is een zorgvuldige wettelijke regeling van de telefoontap geboden. De Commissie-Moons heeft in het kader van de herziening van het gerechtelijk vooronderzoek voorstellen gedaan tot wijziging van de huidige regeling. Deze zullen van enkele kritische kanttekeningen worden voorzien.

Verdieping | Studentartikel
februari 1991
AA19910126

DNA-onderzoek in strafzaken volgens de Commissie-Moons

M. de Klerk

Regelmatig probeert Justitie een verdachte ertoe te bewegen een DNA-test te ondergaan. Nu vindt een test slechts plaats indien de verdachte zijn onschuld wil aantonen of een ander belang heeft bij zo'n test. Het rapport van de Commissie herrijking Wetboek van Strafvordering kan aan deze selectieve onwilligheid van verdachten een einde gaan maken.

Verdieping | Studentartikel
juli 1991
AA19910540

Handhaving van de nieuwe Mededingingswet

De boeteprocedure in het licht van enige rechtsbeginselen

E. Aalst

De nieuwe Mededingingswet, welke op 1 januari 1998 van kracht zal worden, sluit aan bij het Europese kartelrecht, gebaseerd op artikel 85 en 86 EG-verdrag. Voor handhaving is daarom in het wetsontwerp een bestuurlijke boeteprocedure opgenomen. Hieronder zal ik deze keuze voor bestuurlijke handhaving behandelen en de waarborgen die de boeteprocedure, in het bijzonder in het licht van de mensenrechten, zal moeten bieden.

Verdieping | Studentartikel
september 1997
AA19970555

Het EVRM en de onpartijdige strafrechter

M.I. Veldt

In dit artikel wordt een proefschrift beschreven waarin de onpartijdige strafrechter is onderzocht in het licht van het EVRM. Er wordt ingegaan op de theoretische waarborgen in het Nederlandse recht voor de onpartijdigheid van de rechter. Ook wordt er onderzocht in hoeverre concrete zaken de toetsing door het EHRM doorstaan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 1997
AA19970897

Morele rechten voor de informatieconsument

J.J.C. Kabel

In dit opiniërende artikel gaat de auteur in op de rechten van de consument in de maatschappij wat betreft nieuwe media. De auteur belicht kwaliteitswaarborgen, toegang tot informatie, medebeslissingsruimte en regels rondom het afnemen van informatie.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1997
AA19970146

Naar een geïntegreerd sanctierecht

J.F.L. Roording

Strafrecht en administratief recht werden tot voor kort gezien als twee 'gescheiden werelden'. In zijn proefschrift 'Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid' (Ars Aequi Libri, Nijmegen) concludeert Jaap Roording dat er sprake is van een integratie van het administratieve en het strafrechtelijke sanctiestelsel in één (bestuurlijk) sanctierecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 1995
AA19950082

Opsporing geregeld

M. Scheffers, P. de Vries

In de betrekkelijke luwte na de storm van het onderzoek van de commissie Van Traa werkte het Ministerie van Justitie aan een wetsvoorstel Bijzondere Opsporingsmethoden, waarin de opsporing van strafbare feiten in Nederland geregeld wordt. Dit voorstel wordt hier besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1997
AA19970719

Toont alle 8 resultaten